Större valfrihet i besiktningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2010 14.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 9 december 2010 en proposition till riksdagen om innehållet i de lagar som hänför sig till reformeringen av besiktningsverksamheten. Enligt trafikminister Anu Vehviläinen ger reformen medborgarna valfrihet och flexibilitet när det gäller den periodiska besiktningen av bilar. - Målet är dessutom att åstadkomma rimligare besiktningspriser och att utöka antalet besiktningsställen i hela landet.

Lagändringen syftar till att göra det lättare att komma in i branschen. Enligt förslaget ska besiktningen av besiktningen av tunga och lätta fordon separeras. Närmare 95 procent av de periodiska besiktningarna gäller fordon som väger högst 3,5 ton. Allt som allt utförs cirka 2,4 miljoner periodiska besiktningar av fordon per år.

Regeringens proposition ger till exempel bilverkstäder möjlighet att utföra periodiska besiktningar av bilar. Detta gör det möjligt för bilägarna att sköta både servicen och besiktningen på samma ställe.

- Det måste finnas en strikt gräns mellan service- och besiktningsverksamheten. En besiktare får inte besikta sina egna eller sina närståendes bilar och inte heller en bil som han eller hon har reparerat. Ett företag som innehar en besiktningskoncession får inte besikta bilar som det äger. Företaget ska fortfarande organisera besiktningen separat från sin övriga verksamhet, säger Vehviläinen. De ovannämnda kraven säkerställer enligt henne att besiktningen hålls oberoende.

Förändringar i kraven på grundutbildning för besiktare är också att vänta. I dagsläget sköts besiktningarna av ingenjörer eller tekniker. Teknikerutbildning ges inte längre. Därför föreslår regeringen att också en yrkesexamen och tillräcklig erfarenhet av branschen ska räknas som grundutbildning som ger rätt att utföra periodiska besiktningar.

Noggrannare övervakning av besiktningsverksamheten

Enligt förslaget ska Trafiksäkerhetsverket Trafi bevilja de koncessioner som ger rätt att utföra besiktningar. Koncessionerna ska gälla tills vidare. Trafi ska övervaka såväl enskilda besiktningsstationers som besiktningsmäns verksamhet genom att följa bl.a. upp statistiken för underkännanden. Trafi ska också företa inspektionsbesök till besiktningsställena och ha möjlighet att ta upp en godkänd eller underkänd bil till ny granskning.

Trafiksäkerhetsverket ska inrätta ett offentligt register som via webben ger information om tillgången till och priserna på besiktningstjänster enligt besiktningsslag.

- Allt detta ökar transparensen i branschen och kommer konsumenterna till godo, tror trafikminister Vehviläinen.

Regeringens lagproposition grundar sig på flera undersökningar. I många länder i Europa har till exempel bilverkstäder rätt att besikta fordon. En sådan praxis tillämpas bland annat i Storbritannien, Holland, Österrike, Italien, Frankrike och Norge. I Tyskland och Danmark kan besiktningar utföras i en bilverkstads lokaler.

I samband med reformen av koncessionslagen ska också bestämmelserna om enskilt godkännande av fordon förnyas och den nuvarande tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten ska ändras till en tillsynsavgift för besiktningsverksamheten av skattenatur.

Lagarna om fordonsbesiktning och tillsynsavgift för besiktningsverksamheten avses träda i kraft vid ingången av 2012. Lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon föreslås träda i kraft vid ingången av 2013.

Mer information:

Trafikrådet Kari Saari, Kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28557, 050 558 7461
Specialmedarbetare Helena Pakarinen, Kommunikationsministeriet, tfn 050 388 0011