Stödet för tidningspressen har delats ut

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2015 11.13 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Regeringen har den 17 juni 2015 fattat beslut om stöd till tidningar som ges ut på svenska eller på ett riksomfattande minoritetsspråk och motsvarande elektroniska publikationer samt om stöd för produktion av nyhetstjänster på svenska. Stödet går till Nyhetsbyrån FNB Ab, Lapin Kansa och Karjalan kielen seura ry.

Nyhetsbyrån FNB Ab beviljas 440 000 euro för att stödja produceringen av nyhetstjänster på svenska. Tidningen Lapin Kansa som ges ut av Alma Media Kustannus Oy får 40 000 euro för att producera nyhetsmaterial på samiska. Karjalan Kielen Seura beviljas 20 000 euro för att sänka publikationskostnaderna för en webbtidning på karelska.

Stöd ansöktes också av Fontana Media/Kyrkpressen. Tidningen har rätt att ansöka om stöd, men beviljades inget stöd. Syftet med stödet främjas bäst av att stödet koncentreras till Nyhetsbyrån FNB som betjänar den svenskspråkiga tidningspressen och allmänheten på bred bas. På detta sätt säkerställs särskilt fortlevnaden av den nyhetstjänst som tillhandahåller ett brett utbud tjänster åt den svenskspråkiga pressen.

Enligt statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (389/2008) avses med tidning en publikation som utkommer minst en gång i veckan. Med nätpublikation avses en elektronisk publikation som ställts till allmänhetens förfogande genom ett öppet datanät och vars innehåll kompletteras minst tre gånger i veckan.

Syftet med stödet för tidningspressen är att främja yttrandefriheten samt mångsidigheten och värdepluralismen i informationsförmedlingen. Stöd kan beviljas till tidningar och nätpublikationer som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk. Ytterligare kan stöd beviljas för att underlätta producering och publicering av material på samiska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska samt nyhetstjänster på svenska.

Ytterligare information

Emil Asp, överinspektör, tfn 0295 34 2498