Stöden för anskaffning och konvertering av fordon ses över – remissförfarande inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2021 14.29 | Publicerad på svenska 5.10.2021 kl. 17.50
Pressmeddelande
Foto: Mika Pakarinen, Keksi / KM
Foto: Mika Pakarinen, Keksi / KM

Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om stöd för anskaffning av utsläppssnåla fordon och för konvertering av fordon så att de blir utsläppssnåla. Kommunikationsministeriet tar emot utlåtanden till och med den 10 oktober 2021.

I propositionen föreslås det att stödet för renodlade elbilar och gaslastbilar samt konverteringsstödet ska få en fortsättning från och med 2022. Nya stöd som ska införas är anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar och anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar. Stöden kommer att påskynda övergången till utsläppssnåla el- och gasdrivna fordon, vilket minskar växthusgasutsläppen från trafik- och transportsektorn. 

De nya stöden samt fortsättningen på de nuvarande anskaffnings- och konverteringsstöden utgör en del av färdplanen för fossilfria transporter, som statsrådet beslutade om i maj 2021. Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att jämfört med nivån 2005 halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030.

Det nya stödprogrammet ska vara temporärt och avses träda i kraft den 1 januari 2022. Stödperioden ska vara 2022-2025.

Stöd för anskaffning av el- och gasdrivna fordon

Lagutkastet innehåller fyra stöd:

1) Ett nytt anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar 

Stöd kan beviljas stegvis till ett belopp av 2 000 euro, 4 000 euro eller 6 000 euro beroende på stor-lek för anskaffning av eldrivna paketbilar. För gasdrivna paketbilar är stödet 2 000 euro. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag. 

2) Ett nytt anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar och en förlängning och höjning av det nuvarande anskaffningsstödet för gasdrivna lastbilar 

Stöd kan beviljas för anskaffning av en eldriven lastbil på basis av fordonets storlek till ett belopp av 8 000-50 000 euro och för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas till ett belopp av 7 500 euro samt för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas till ett belopp av 15 000 euro. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag.

3) En förlängning av det nuvarande anskaffningsstödet för renodlade elbilar 

Stöd kan beviljas till ett belopp av 2 000 euro för anskaffning av en renodlad elbil som totalt kostar högst 50 000 euro. Stödet kan sökas av privatpersoner.

4) En förlängning av de nuvarande konverteringsstöden för etanol- eller gaskonvertering av bensinbilar 

Stöd kan beviljas till ett belopp av 200 euro när en bil etanolkonverteras och till ett belopp av 1000 euro när en bil gaskonverteras. 

Den tekniska övergången påskyndas med anskaffningsstöden

Bilarnas energieffektivitet och drivkraft har en viktig roll när det gäller att minska växthusgasutsläppen från trafiken. Målet är att påskynda den tekniska övergången så att andelen bilar med nollutsläpp eller låga utsläpp av nya sålda personbilar ska öka från nuvarande cirka 20 procent till möjligast nära hundra procent fram till 2030. Stöd behövs tills anskaffningspriserna för el- och gasdrivna fordon sjunker till samma nivå som för förbränningsmotorfordon.

Största delen av personbilarna, paketbilarna och lastbilarna drivs ännu med diesel eller bensin. Till exempel var den sammanlagda andelen elbilar och laddningsbara hybrider 1,6 procent av alla personbilar 2020. Försäljningen av renodlade elbilar har dock ökat snabbt i år och nya modeller kommer ut på marknaden i en allt snabbare takt. Också i andra fordonskategorier utvecklas utbudet av bilar som drivs med alternativa drivkrafter snabbt. Av utsläppen från den inhemska trafiken är personbilarnas andel cirka 54 procent och paketbilarnas och lastbilarnas andel cirka 41 procent.

Möte för intressegrupper den 7 oktober 2021: Hur ska stödet för anskaffning och konvertering av fordon moderniseras?

Kommunikationsministeriet ordnar ett evenemang för intressentgrupper om reformen den 7 oktober 2021 kl. 9-10.30. Vid mötet presenteras lagutkastet och intressentgruppernas synpunkter tas emot. Intressentgrupper och företrädare för medierna kan anmäla sig senast den 6 oktober kl. 10 på: https://link.webropolsurveys.com/S/A5236B26A38BFC87.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 10 oktober 2021. Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på webben på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected] 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla fram till den 31 december 2026. Stödperioden ska vara 2022-2025. Det föreslås att Transport- och kommunikationsverket ska ansvara för beviljandet av stödet.

Regeringen föreslår 6 miljoner euro för anskaffnings- och konverteringsstöden i budgeten för 2022.

Ytterligare information:

Maria Hyvönen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 090, maria.hyvonen(a)gov.fi

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi