Statsrådets principbeslut om minskning av havssjöfartens och insjöfartens växthusgasutsläpp – effektiva globala åtgärder i fokus

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 13.44 | Publicerad på svenska 6.5.2021 kl. 15.51
Pressmeddelande
(Foto: TonyMak79 / Shutterstock)
(Foto: TonyMak79 / Shutterstock)

Statsrådet fattade den 6 maj 2021 ett principbeslut genom vilket de nationella åtgärderna och prioriteringarna för internationellt påverkande i fråga om utsläppsminskning från havssjöfart och insjöfart fastställdes. Beredningen av principbeslutet baserar sig på arbetet med färdplanen för fossilfria transporter.

Statsrådet fastställde också principbesluten om minskning av växthusgasutsläppen från trafiken i Finland, dvs. färdplanen för fossilfria transporter samt om minskning av flygtrafikens växthusgasutsläpp.

I utkastet till principbeslut fastställs flera åtgärder för att underlätta övergången till alternativa drivmedel och bränslen inom sjöfarten samt för att stödja förbättringen av befintliga fartygs energieffektivitet och utvecklingen av nya utsläppssnåla fartyg. Utöver de nationella åtgärderna betonas i principbeslutet en aktiv påverkan för att minska utsläppen från den internationella sjöfarten, eftersom globala åtgärder är effektivast inom den internationella sjöfartssektorn.

Finland har för sin del förbundit sig både till EU:s utsläppsminskningsmål och till den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s mål om minskning av utsläppen från sjöfarten. IMO har för avsikt att inom de närmaste åren besluta om globala marknadsmässiga regleringsmetoder som syftar till att minska alla växthusgasutsläpp från internationell sjöfart med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008 års nivå. Målet är att stegvis eliminera växthusgasutsläppen helt och hållet för att också målen i Paris klimatavtal ska nås.

Uppnåendet av utsläppsmålen kräver en omfattande palett av åtgärder

Utsläppen från sjöfarten, dvs. havs- och insjöfarten inom Finland, utgör cirka fyra procent av alla utsläpp från den inhemska trafiken. Havssjöfarten står för merparten av dessa utsläpp. Det finns inte en enda metod för att uppnå målen för minskning av utsläppen från sjöfarten, utan en rad åtgärder som påverkar varandra och som ofta framskrider i olika takt i förhandlingar mellan mellanstatliga organisationer. I det nationella beslutsfattandet om åtgärder för att minska utsläppen från havssjöfarten och insjöfarten bör man också beakta till exempel det aktuella läget i såväl marknadsutvecklingen för alternativa bränslen inom sjöfarten som i de internationella förhandlingarna inom IMO och EU.

- I Finland drar vi nu för första gången upp riktlinjer för utsläppsminskningar inom sjöfarten. Vi måste fokusera på helheten. Utöver att förnya fartygsbeståndet och förbättra energieffektiviteten hos befintliga fartyg måste vi ägna uppmärksamhet åt hela sjöfartssystemets funktion så att utsläppen minskar både till sjöss och i hamnar, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

De åtgärder som fastställts i principbeslutet har delats in enligt om de berör övergången till alternativa drivmedel och bränslen, förbättringen av energieffektiviteten hos befintliga fartyg samt utvecklingen av nya utsläppssnåla fartyg, organiseringen av sjöfarten eller att påverka internationella beslut om minskning av utsläpp. I principbeslutet har det dessutom fastställts utsläppsminskningsåtgärder för insjöfarten, landsvägsfärje- och förbindelsefartygstrafiken samt båttrafiken.

Vad händer härnäst?

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik följer halvårsvis hur verkställandet av principbeslutet framskrider, och likaså regelbundet även styrgruppen för havspolitik som tillsatts av statsrådets kansli samt kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

Kommunikationsminister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 476 0401, Twitter @eerohokkanen