Statsrådets principbeslut: Digitaliseringen av logistiken gör transporter effektivare och hållbarare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 12.15 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 14.33
Pressmeddelande
Kommunikatiosminister Timo Harakka (Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli)
Kommunikatiosminister Timo Harakka (Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Statsrådet har den 27 maj 2021 i sitt principbeslut om digitalisering av logistiken fastställt riktlinjer för åtgärder som syftar till effektivare, säkrare och klimatvänligare transporter. Ett mål är också att främja branschens digitala kompetens och jämlika verksamhetsförutsättningar.

Principbeslutet omfattar i synnerhet de åtgärder som statsförvaltningen ansvarar för och genom vilka man genomför den i oktober 2020 publicerade digitaliseringsstrategin.

Genom åtgärderna i principbeslutet strävar man efter ett effektivare utnyttjande av information i transportkedjorna och i knutpunkter i trafiken. Dessutom ska man utveckla logistikens reglerings- och informationsmiljöer samt cyber- och informationssäkerheten inom logistiken.

Principbeslutet ligger i linje med andra projekt som främjar trafiksystemets hållbarhet, såsom färdplanen för fossilfria transporter, den riksomfattande trafiksystemplanen (Transport 12) och klimat- och miljöstrategin för ICT-branschen.

I digitaliseringen av logistiken har informationen en central roll

Införandet av digitala lösningar förutsätter att den information som förmedlas i leveranskedjan är digitalt läsbar. En smidig informationsgång möjliggör automatiserad behandling och optimering av transporter. Detta ökar logistikens effektivitets- och kostnadsfördelar och minskar trafikens klimatpåverkan. Effekterna syns i såväl enskilda leveranser som i internationella transportkedjor.

Digitaliseringen av logistiken förutsätter satsningar på att utveckla logistikens datamiljöer och datahantering, och på kompetensen hos de företag som utnyttjar dem. Det förutsätts också gemensamma spelregler för olika aktörer inom transportbranschen nationellt och internationellt.

- Digitaliseringen gör transporterna smidigare och underlättar optimeringen av dem, såväl i enskilda leveranskedjor som i hela transportsystemet. Genom att ta i bruk digitala lösningar kan utsläppen minskas avsevärt, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- För att påskynda utvecklingen kommer jag att tillsätta ett forum för digitalisering av logistiken, som ska bestå av företrädare för intressentgrupper och myndigheter. Vi finländare vill vara i främsta ledet när det gäller intelligenta transporter. Pionjärskapet stärker vår konkurrenskraft och sysselsättningen inom branschen, fortsätter minister Harakka.

De åtgärder som fastställts principbeslutet finansieras i huvudsak inom ramen för statsbudgeten och befintliga anslag. Åtgärder som kräver ny finansiering beslutas separat inom ramarna för statsfinanserna och den årliga budgeten.

Genom statsrådets principbeslut om digitaliseringen av logistiken förverkligas målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller att fullt ut ta i bruk de möjligheter som digitaliseringen av trafiken erbjuder och därigenom sätta fart på tillväxten och välfärden samt sträva efter att minska utsläppen från trafiken.

Principbeslutet bidrar också till att förverkliga målen och de strategiska riktlinjerna för EU:s gröna och digitala övergång.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 7185 975, Twitter: @mrautavirta

Essi Teljo, överinspektör, tfn 050 328 0398