Statsrådets förordning om övervakning av den sociala lagstiftningen om vägtransporter preciseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 13.43 | Publicerad på svenska 25.9.2023 kl. 13.08
Pressmeddelande
(Bild: Mika Pakarinen/Keksi)

Statsrådet godkände den 21 september 2023 ett förslag till förordning genom vilket vissa förordningar om övervakningen av den sociala lagstiftningen om vägtransporter och om arbetsfördelningen mellan myndigheterna ändras. Avsikten är att uppdatera förordningarna så att de motsvarar kraven i EU-direktivet.

I förordningen infördes att vägtransportförare under en vägkontroll ska få ta kontakt med sitt huvudkontor, den trafikansvarige eller andra aktörer i syfte att innan vägkontrollen är avslutad tillhandahålla bevis som saknas i fordonet. På den punkten säkerställs förarens rätt i samband med vägkontrollen. 

Enligt förordningen ska företagskontrollerna planeras utifrån tidigare erfarenheter av olika trafiktyper och företag. Företagskontroller ska också genomföras om det vid vägkontrollerna har upptäckts allvarliga överträdelser av kör- och vilotidsförordningen, färdskrivarförordningen eller arbetstidslagen. 

Tillämpningsområdet för statsrådets förordning utvidgas till att gälla arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter.

Ändringarna i förordningen har inga praktiska konsekvenser, eftersom dessa tillägg redan nu ingår i tillsynsmyndigheternas arbetspraxis.

Utkastet till förordning och den tillhörande motiveringspromemorian har varit på remiss i webbtjänsten utlåtande.fi under tiden 16–30 augusti 2023.

Vad händer nu?

Förordningen avses träda i kraft den 25 september 2023.

Mer information

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, tfn 0295 342 124, veli-matti.syrjanen(a)gov.fi