Statsrådet fastställde sina ståndpunkter om beräkningsmetod för utsläpp från transporttjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2023 14.01 | Publicerad på svenska 12.9.2023 kl. 12.37
Pressmeddelande
(Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Statsrådet lämnade den 7 september 2023 en U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmonisering av redovisningen av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser. 

Förordningsförslaget förpliktar inte direkt leverantörer av transporttjänster att beräkna eller rapportera utsläpp. Målet är att öka transparensen och genuina jämförelser av utsläppen genom att harmonisera metoderna för beräkning och rapportering av utsläpp från frakt- och persontransport-tjänster. Med hjälp av enhetlig och transparent information kan tjänsteleverantörerna också följa och minska sina utsläpp samt effektivisera transporttjänsterna. 

Enhetlig beräkningsmetod för leverantörer av transporttjänster

Enligt kommissionens förslag ska företag få en enhetlig beräkningsmetod för transporttjänsters utsläpp. En enhetlig beräkningsmetod minskar risken för att konsumenten vilseleds. 

Genom förordningen skapas ett gemensamt regelverk för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp från transporttjänster enligt den så kallade binding opt-in-principen. Detta innebär att förordningen är förpliktande endast om utsläppen från transporttjänster beräknas och rapporteras till en tredje part, till exempel i en situation där den som skaffar tjänsten förutsätter uppgifter om växthusgasutsläppen från transporten. Man kan dock komma överens utsläppsberäkningens förpliktande karaktär till exempel i upphandlingsavtalen för transporttjänster.  

Enligt förslaget ska beräkningsmetoden beakta drivkraften under hela livscykeln, det vill säga under produktion, transport och användning. Vid beräkningen ska i första hand användas utgångsuppgifter som baserar sig på direkta mätningar. I andra hand kan man vid beräkningen använda standardvärden för vilka det med hjälp av Europeiska miljöbyrån skulle inrättas två nya databaser som förvaltas av kommissionen. 

Statsrådet understöder förslagets mål om att harmonisera beräkningen av transporttjänsters utsläpp och rapporteringen av uppgifter. Statsrådet anser det vara viktigt att det i enlighet med för-slaget förblir frivilligt för aktörerna att ta i bruk en beräkningsmodell för utsläpp. Enligt statsrådet bör man vid den fortsatta beredningen av förslaget dock beakta de nationella särdragen i olika transportlösningar.

Vid den fortsatta beredningen bör man dessutom beakta regeringsprogrammets mål om att regeringen förbinder sig att svara mot utsläppsminskningsmålen så att den inte genom sina egna beslut eller politiska åtgärder höjer kostnaderna i vardagen eller försvagar näringslivets konkurrenskraft.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade en U-skrivelse i frågan till riksdagen den 7 september 2023. U-skrivelsen ska behandlas i stora utskottet, till vilket de berörda fackutskotten yttrar sig.

Behandlingen av kommissionens förslag inleds i Europeiska unionens råds arbetsgrupp för intermodala transporter och transportnät hösten 2023 under ledning av det spanska ordförandeskapet.

Ytterligare information:

Atte Riihelä, specialsakkunnig, atte.riihela(a)gov.fi, tfn 050 473 9171