Statsrådet fastställde sin ståndpunkt i fråga om ändringarna av TEN-T-förordningsförslaget

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2022 11.15 | Publicerad på svenska 8.9.2022 kl. 11.03
Pressmeddelande
En lastbil på motorvägen (Bild: Shutterstock)
En lastbil på motorvägen (Bild: Shutterstock)

Statsrådet lämnade den 2 september 2022 en kompletterande U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag som ändrar förslaget till TEN-T-förordning.

Europeiska kommissionen lade i december 2021 fram ett förslag till en ny förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Som reaktion på det förändrade världspolitiska läget publicerade kommissionen i juli 2022 ett förslag som ändrar på TEN-T-förordningsförslaget.

Förbindelserna i östra Finland måste tryggas

Kommissionen har föreslagit att Ryssland och Belarus ska raderas från TEN-T-kartorna, eftersom en utvidgning av TEN-T-nätet till Ryssland och Belarus inte längre är ett mål eller önskvärt. Kommissionen har också föreslagit att förbindelserna till gränserna mot Ryssland och Belarus ska överföras från stomnätet till det övergripande nätet. Transportkorridorerna i Europa (de nuvarande stomnätskorridorerna) ska anpassas till dessa förändringar.

Finland stöder uppfattningen om att utvecklingen av gränsöverskridande förbindelser till Ryssland för närvarande inte längre är en prioritet nationellt eller på EU-nivå, och att Ryssland och Belarus bör avlägsnas från TEN-T-kartorna. Finland betonar dock att de ändringar i TEN-T-nätets omfattning som detta leder till inte får försämra utvecklingen av nationellt och regionalt viktiga väg- och järnvägsförbindelser i östra Finland. Finland förhåller sig kritiskt till förslaget att stomnätsjärnvägsförbindelserna ska sluta i Kouvola i stället för i Vainikkala samt förslaget att stomnätet för landsvägar ska sluta i Fredrikshamn i stället för i Vaalimaa.

Finland kan i sista hand se över överföringen av de sista sträckorna till den ryska gränsen från stomnätet till det övergripande nätet som en del av den helhetslösning som eftersträvas med förordningsförslaget och Finlands övergripande intresse. Det förutsatt att överföringen inte äventyrar de berörda väg- och järnvägsförbindelsernas finansieringsbarhet från Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Finland betonar att överföringen inte kommer att äventyra utvecklingen av banförbindelserna och vägförbindelserna i fråga om nationella behov.

I frågor som gäller spårvidden ska det finnas möjlighet till nationell prövning

Kommissionen har ställt ett krav på att nya spårförbindelser inom TEN-T-nätet utan undantag ska byggas med den europeiska standardens spårvidd (1435 mm). I fråga om det befintliga TEN-T-bannätet ska det också utarbetas en plan för övergång till den europeiska standardens spårvidd, frånsett de delar av nätet där detta inte är motiverat av kostnads-nyttoskäl.

Finland ställer sig mycket kritiskt till ändringar i spårvidden och anser att det ska finnas möjlighet till nationell prövning i frågor som gäller spårvidden. Enligt Finlands åsikt skulle ett orubbligt krav på att bygga nya banavsnitt i en från finsk spårvidd avvikande europeisk standardbredd vara oskäligt med avseende på Finlands bannät. När krav utformas bör Finlands geografiska läge och det finländska bannätets mycket begränsade koppling till det europeiska bannätet och dess standardbredd beaktas, eftersom byggandet av nya sträckor i europeisk standardbredd inte skulle öka nätets kompatibilitet med det övriga TEN-T-nätet.

Vad händer härnäst?

Behandlingen av förslaget till ändring av TEN-T-förordningen fortsätter i Europeiska unionens råd i höst och Finland kommer att fortsätta med sitt påverkansarbete.

Ytterligare information:

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, [email protected], tfn 050 414 0330

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, [email protected], tfn 050 471 1023