Statens stöd för bredbandsprojekt fortsätter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 13.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Bredbandsprojekt i glesbygdsområden ska i fortsättningen få stöd från staten också i sådana kommuner som tidigare har fått stöd från EU:s landsbygdsfond. Stödet beviljas i fortsättningen av Kommunikationsverket.

Det blir inga ändringar i kommunernas betalningsandel, utan den är samma som i bredbandsprojekt som får stöd via EU:s landsbygdsfond (21,78 %).

Finansiering kan fås för sådana projekt som inte beviljats stöd från EU:s landsbygdsfond.

Regeringen föreslog den 11 december 2014 att ändringen av lagen om stöd för byggande av bredband stadfästs. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2015.

Syftet med bredbandslagen är att underlätta finansieringen av bredbandsprojekt som stöds av staten och kommunerna medan de byggs ut.

Lagen hänger samman med statsrådets principbeslut som fattades i december 2008, där målet var att Finland enligt efterfrågan ska ha en riksomfattande tillgång till internetförbindelser på 100 Mbit/s. Projektet Bredband för alla inleddes för att genomföra principbeslutet. Inom projektet har talrika bredbandsprojekt inletts på olika håll i Finland.

Ytterligare information:

Elina Thorström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2393