Staten och VR bör göra upp avtal om persontrafik enligt EU-förordningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2009 14.36 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet och VR Aktiebolag bör göra upp ett avtal om hur persontrafiken organiseras. Avtalet bör göras i enlighet med EU:s förordning om trafikavtal, som träder i kraft den 3 december. Förordningen möjliggör direkta anskaffningar inom järnvägstrafiken.

Det moment i den ikraftvarande järnvägslagen där VR har beviljats ensamrätt till persontrafik strider mot förordningen om trafikavtal. Enligt förordningen kan ensamrätt beviljas endast genom avtal - inte genom den nationella lagstiftningen.

Det finanspolitiska ministerutskottet förordade den 24 november att kommunikationsministeriet och VR gör upp ett nytt avtal på tio år om hur persontrafiken på järnvägarna ska skötas.

I avtalet ålägger KM VR att sköta den offentliga persontrafikstjänsten. I gengäld beviljar KM VR ensamrätt att bedriva persontrafik. Ensamrätten beviljas för de banavsnitt där VR för närvarande sköter den inhemska persontågstrafiken. På andra banavsnitt kan andra företagare få tillträde.

För persontrafiken på järnvägarna tillämpas nätverksprincipen. Tjänsterna inom persontrafiken bör betraktas som en helhet, som består av två delfaktorer, det vill säga avtalet om ensamrätt samt köpavtalet om fjärr- och regiontrafik.

Genom att köpa upp olönsam persontrafik och närtrafik i huvudstadsregionens pendlingsområde strävar staten att främja att de trafikpolitiska målen kan nås.

Ytterligare information
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474