Staten och kommunerna har träffat avtal om stora spårprojekt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2020 7.00
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka
Kommunikationsminister Timo Harakka

Staten och kommunerna har nått samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo och om de olika parternas finansiella bidrag. För projekten ansöks om finansiellt stöd från EU från Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (Connecting Europe Facility, CEF).

Projektbolagens ansvar och uppgifter omfattar planeringen av spårprojekten och finansieringen av planeringen fram till byggstarten.

- Jag är mycket nöjd över att projektplaneringen nu kan inledas och över att så många kommuner har förbundit sig till projekten. Snabba spårförbindelser gör det lättare att pendla och dessa två projekt är absolut behövliga med tanke på övergången till en hållbar rörlighet. Tack vare överenskommelsen kan vi ansöka om EU-projektstöd redan i den ansökningsomgång som pågår fram till slutet av februari, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

- Fungerande kommunikationer är nödvändiga för en jämlik utveckling i hela landet. Jag är tacksam för att staten och kommunerna har nått samförstånd om beredningen av de stora banprojekten. Efter planeringsskedet står vi inför den största prövostenen, finansieringen. Vi behöver ett omfattande samarbete och nya finansieringskällor för att genomföra och finansiera projekten, säger finansminister Katri Kulmuni.

Förhandlingarna om aktieägaravtal för Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo inleddes i november 2019 under ledning av kommunikationsministeriet. Målet var att bilda projektbolag i samarbete mellan staten och kommunerna. I förhandlingsgrupperna har utöver kommunikationsministeriet också medverkat kommuner, finansministeriet och Trafikledsverket. I förhandlingarna om Finlandsbanan deltog även Finavia. Nu har parterna nått samförstånd om innehållet i aktieägaravtalen, och förhandlingsresultatet har bekräftats genom förhandlingspromemorior.

För att aktieägaravtalen ska kunna ingås och projektbolagen bildas krävs det ännu att staten, kommunerna och Finavia fattar beslut i sina egna beslutsfattande organ. För statens del behandlas ärendet i finanspolitiska ministerutskottet i mars 2020. Kommunerna fattar sina beslut i februari-april 2020.

Den nu träffade överenskommelsen gör det möjligt att ansöka om EU-stöd för båda projekten inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE. Utlysningen av FSE-stöd för transport 2019 öppnade den 16 oktober 2019 och den sista ansökningsdagen är den 26 februari 2020.

Kommunikationsministeriet har dessutom inlett en utredning och en jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors. Snabbförbindelsen främjas i samarbete med aktörerna i regionen.

Spårprojekten gagnar hela Finland

I projektbolagen medverkar sammanlagt 26 städer och kommuner.

- Det är fint att staten och städerna nu för första gången har hittat varandra när det gäller att främja viktiga banprojekt. Städernas ekonomiska satsningar på planeringen av projekten är mycket betydande. I och med den planerade Flygplatsbanan, som är en del av Finlandsbanan, blir förbindelserna till Helsingfors-Vanda flygplats snabbare från såväl Helsingfors som andra håll i Finland, vilket är mycket välkommet i den allt hårdare internationella konkurrensen, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

- Beslutet om projektbolaget är det första konkreta steget mot en kapacitetsökning på spåravsnittet mellan Tammerfors och Helsingfors, och startskottet för utvecklingsarbetet på hela huvudbanan. Utvecklingen av huvudbanan är också en klimatgärning. Huvudbanans framtid är något av en ödesfråga för den ekonomiska tillväxten i hela Finland. Hälften av Finlands BNP kommer från trakten kring huvudbanan. Det är fråga om den ekonomiska tillväxten i hela Finland och utvecklingen av den. Det här är en konkret gärning som skapar arbetsplatser för framtiden. I dagsläget är det inte möjligt att sätta in mer spårtrafik på banavsnittet mellan Tammerfors och Helsingfors, eftersom det inte finns kapacitet. Vi behöver nya tag för att kunna öka, snabba upp och utveckla förbindelserna mellan städerna längs Finlandsbanan och anslutningarna från den till andra delar av Finland, betonar Tammerfors borgmästare Lauri Lyly.

- Den planerade Finlandsbanan är ett betydelsefullt projekt inte bara med tanke på trafikförbindelserna i Vanda stad, utan också nationellt sett. En snabb banförbindelse främjar stadsregionernas utveckling till en enhetlig pendlingsregion. I Vanda betyder det att området kring flygplatsen utvecklas, säger Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen.

Entimmeståget till Åbo skapar förutsättningar för snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo och för närtrafik till Kyrkslätt, Lojo och Vichtis. Ett dubbelspår mellan Åbo och Salo gör det möjligt att sätta in fler tåg och bygga fler mötesplatser på sträckan och att införa närtrafik mellan städerna.

- Det är viktigt att planerna på Entimmeståget till Åbo kan fortsätta utan anhalt. Med hjälp av projektbolaget kan vi nu gå vidare till nästa fas. Vi har redan länge haft ett gott samarbete med projektstäderna för Entimmeståget till Åbo, vilket har bidragit till att projektbolaget blir verklighet, säger stadsdirektör Minna Arve i Åbo.

- I praktiken inleds arbetet med Entimmeståget till Åbo med den planerade stadsbanan i Esbo, ett viktigt steg mot utsläppssnåla transporter i Esbo. Planerna för stadsbanan har varit klara sedan 2014 och banan kan öppnas för trafik 4-5 år efter ett byggbeslut. Om planerna blir verklighet konkretiseras nyttan för tillväxten och klimatmålen i Södra Finland mycket snabbt, säger Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Projektbolaget Finlandsbanan

Kostnaderna för planeringen av Finlandsbanan beräknas uppgå till 150 miljoner euro.

Genom att underteckna förhandlingspromemorian bekräftar de förhandlare som företräder parterna att de har nått ett förhandlingsresultat om innehållet i aktieägaravtalet och om bildandet av ett projektbolag. Trots förhandlingsresultatet påpekas det för tydlighetens skull att beslut om att godkänna aktieägaravtalet och om att bilda ett projektbolag ännu ska fattas separat i de interna beslutsprocesserna för varje organisation.

Förhandlingsresultatet omfattar följande parter:

- Finska staten, andel 51 procent eller 78,90 miljoner euro

- Finavia Abp, 16,00 miljoner euro

- Helsingfors stad, 22,20 miljoner euro

- Tammerfors stad, 11,10 miljoner euro

- Vanda stad, 11,10 miljoner euro

- Uleåborgs stad, 0,90 miljoner euro

- Jyväskylä stad, 1,98 miljoner euro

- Lahtis stad, 3,37 miljoner euro

- Björneborgs stad, 1,19 miljoner euro

- Vasa stad, 0,95 miljoner euro

- Tavastehus stad, 1,89 miljoner euro

- Seinäjoki stad, 0,88 miljoner euro

- Nokia stad, 0,47 miljoner euro

- Ylöjärvi stad, 0,46 miljoner euro

- Kangasala stad, andel 0,44 miljoner euro

- Riihimäki stad, 0,81 miljoner euro

- Lempäälä kommun, 0,65 miljoner euro

- Pirkkala kommun, 0,27 miljoner euro

- Akaa stad, 0,47 miljoner euro

- Janakkala kommun, 0,46 miljoner euro

- Orivesi stad, 0,13 miljoner euro

- Vesilahti kommun, 0,06 miljoner euro.

Planeringen av Finlandsbanan är indelad i avsnitt, som till exempel Flygplatsbanan från Böle via Helsingfors-Vanda flygplats till Kervo med anslutning till Tammerfors. Anslutningen kan antingen vara en ny spårsträckning från Helsingfors-Vanda flygplats till Tammerfors eller en förbättring av den nuvarande huvudbanan mellan Riihimäki och Tammerfors (tilläggsspår 3 och 4 samt uträtning av banan). Projektbolaget kommer att låta göra en preliminär utredning om båda alternativen. När utredningarna är klara beslutar bolagets ägare på bolagsstämman vilket alternativ som förs vidare och planeras fram till byggberedskap.

Byggkostnaderna för Finlandsbanan beräknas uppgå till ca 4,6-5,75 miljarder euro, beroende på vilket alternativ som väljs för den fortsatta förbindelsen. Under de nu avslutade förhandlingarna har man avtalat om planeringen fram till byggberedskapen, och nya förhandlingar krävs före byggnadsskedet kan inledas.

Projektbolaget Entimmeståget till Åbo

Den återstående planeringen av Entimmeståget till Åbo utförs av projektbolaget och kostnaderna för planeringen uppskattats till drygt 75 miljoner euro. Av det totala beloppet utgör kostnaderna för direktbanan Esbo-Salo ca 60 miljoner euro och dubbelspåret Salo-Åbo ca 15 miljoner euro.

Genom att underteckna förhandlingspromemorian bekräftar de förhandlare som företräder parterna att de har nått ett förhandlingsresultat om innehållet i aktieägaravtalet och om bildandet av ett projektbolag. Trots förhandlingsresultatet påpekas det för tydlighetens skull att beslut om att godkänna aktieägaravtalet och om att bilda ett projektbolag ännu ska fattas separat i de interna beslutsprocesserna för varje organisation.

Förhandlingsresultatet omfattar följande parter:

- Finska staten, andel 51 procent eller 39,45 miljoner euro

- Åbo stad, 10,25 miljoner euro

- Esbo stad, 10,25 miljoner euro

- Helsingfors stad, 5,80 miljoner euro

- Salo stad, 3,74 miljoner euro

- Lojo stad, 3,74 miljoner euro

- Vichtis kommun, 3,74 miljoner euro

- Kyrkslätt kommun, 0,38 miljoner euro.

Enligt gällande priser är den preliminära uppskattningen av byggkostnaderna för Entimmeståget till Åbo ca 2,76 miljarder euro. Under de nu avslutade förhandlingarna har man avtalat om planeringen fram till byggberedskapen, och nya förhandlingar krävs före byggnadsskedet kan inledas.

Vad händer härnäst?

- Projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo ska senast den 26 februari 2020 ansöka om finansiellt stöd hos Europeiska kommissionen inom  Fonden för ett sammanlänkat Europa, FSE (Connecting Europe Facility, CEF). Före det ska stödansökningarna behandlas i statsrådets finansutskott.

- Staten behandlar projektbolagens aktieägaravtal i finanspolitiska ministerutskottet i mars 2020.

- I städerna och kommunerna behandlas aktieägaravtalen i förtroendeorganen och för Finavias del vid bolagsstämman i februari-april 2020.

- Bolagen bildas så snart som möjligt när de behövliga besluten har fattats och aktieägaravtalen har undertecknats.

- Utöver dessa projekt har kommunikationsministeriet inlett en utredning och en jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors. Snabbförbindelsen främjas i samarbete med aktörerna i regionen. Det är meningen att utredningarna ska bli färdiga våren 2020.


Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Matti Sadeniemi, tfn 040 586 7234

Förhandlingsgruppen för Finlandsbanan: Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2077

Förhandlingsgruppen för Entimmeståget till Åbo: Miikka Rainiala, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2051

Jan Vapaavuori, Helsingfors borgmästare: kontaktförfrågningar riktas till Maira Kettunen, borgmästarens specialmedarbetare, tfn 050 357 7197

Lauri Lyly, Tammerfors borgmästare, tfn 050 68293

Minna Arve, Åbo stadsdirektör, tfn 044 907 5210

Jukka Mäkelä, Esbo stadsdirektör, tfn  046 877 3953                                    

Ritva Viljanen, Vanda stadsdirektör, tfn 09 8392 2101