Social- och hälsovårdsreformen medför ändringar i lagen som gäller miljökrav vid offentlig upphandling av fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2022 16.10 | Publicerad på svenska 17.2.2022 kl. 16.45
Pressmeddelande
Man laddar elbil. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet)
Man laddar elbil. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet)

På grund av social- och hälsovårdsreformen kommer lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster att ses över på nytt.

När uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena bör det fastställas vilka åtagandenivåer som ska tillämpas på välfärdsområdenas anskaffningar av fordon och trafiktjänster. Kommunikationsministeriet kommer att inleda beredningen av lagändringarna.

Enligt lagen som trädde i kraft i augusti 2021 måste en viss andel av kommunernas och statens nya upphandlingar utgöras av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon. Lagen gäller fordon och trafiktjänster som köps av till exempel kommuner, staten och församlingar, såsom skoltransporter, sophämtning, köp av busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Genom lagen regleras dessutom upphandlingar som görs genom koncession. Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om upphandling av rena fordon.

När uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena fastställer man vilka åtagandenivåer som ska tillämpas på välfärdsområdenas anskaffningar av fordon och trafiktjänster. Minimiandelarna för miljövänliga fordonsupphandlingar i anslutning till kommunernas upphandlingar har i lagen differentierats för att beakta regionala skillnader.

Dessutom ska det bedömas om en påföljdsavgift är en ändamålsenlig sanktion för att säkerställa att skyldigheterna enligt lagen uppfylls.

Lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster främjar användningen av alternativa bränslen, såsom el, gas och biobränslen. Lagstiftningen stöder EU:s mål om att vara klimatneutral 2050 och är en del av regeringens färdplan för fossilfria transporter.

Vad händer härnäst?

Avsikten är att lagutkastet ska sändas på remiss sommaren 2022. Tanken är också att det ska göras expertutredningar om differentieringen av välfärdsområdenas skyldigheter och om en eventuell påföljdsavgift.

Lagändringen avses träda i kraft den 1 januari 2023, då ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdena.

Ytterligare information:

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 0295 342 182, pinja.oksanen(a)gov.fi