Snabbare tillståndsförfarande för stora projekt inom TEN-T-transportnätet och förenklat beslutsfattande om klassificering av landsvägar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.10 | Publicerad på svenska 13.2.2023 kl. 13.50
Pressmeddelande
Bild: Juha Tuomi / LVM
Bild: Juha Tuomi / LVM

Regeringen föreslog den 2 februari 2023 att republikens president ska stadfästa en lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden för vissa projekt avseende det transeuropeiska transportnätet genom vilken det så kallade Smart TEN-T-direktivet ska genomföras. Dessutom föreslog regeringen att ändringar i lagen om trafiksystem och landsvägar samt banlagen ska stadfästas. Lagen som ska genomföra Smart TEN-T-direktivet avses träda i kraft den 10 augusti 2023 och de föreslagna lagändringarna den 7 februari 2023.

Snabbare tillståndsförfarande för projekt inom TEN-T-stomnätet

I en ny lag ska varaktigheten på tillståndsförfarandet för stora projekt inom Transeuropeiskt transportnät, TEN-T, begränsas till fyra år. Lagen ska främst tillämpas på projekt på över 300 miljoner euro i TEN-T-stomnätskorridorer. Transport- och kommunikationsverket ska vara nationell myndighet som samordnar projektsamarbetet mellan den som genomför projektet och andra myndigheter och som följer hur projektets administrativa förfaranden framskrider inom utsatt tid.

Det transeuropeiska transportnätet TEN-T förenar järnvägar, inre vattenvägar, vägnät, sjö- och flygförbindelser till ett sammanlänkat europeiskt nätverk. I Finland uppgår väg- och järnvägsnätet inom TEN-T till ca 8 800 kilometer, varav ca 2 460 kilometer hör till stomnätskorridorerna. Det går två stomnätskorridorer genom Finland: Nordsjön-Östersjön och Skandinavien-Medelhavet.

Klassificeringsbesluten i fråga om landsvägsklasser överförs till Transport- och kommunikationsverket

Lagen om transportsystem och landsvägar ändras så att Transport- och kommunikationsverket i fortsättningen på förslag av Trafikledsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta om en landsväg ska klassificeras som riksväg, stamväg, regional väg eller förbindelseväg. Beslutet fattas i samband med att vägplanen godkänns eller som ett separat ärende. Idag måste beslutet om klassificeringen fattas genom en förordning. I och med ändringarna ska lagen också fastställa att de kommuner och landskap som landsvägen passerar genom har möjlighet att delta i beredningen.

Principerna för klassificeringen av landsvägar som riksväg, stamväg, regional väg och förbindelseväg ändras inte, men principerna kan vid behov preciseras genom en förordning.

Uppdateringen av den funktionella klassificeringen av landsvägarna är en del av åtgärderna i den riksomfattande trafiksystemplanen.

Vad händer härnäst?

Regeringen föreslår att republikens president stadfäster lagen om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden för vissa projekt avseende det transeuropeiska transportnätet och de föreslagna ändringarna av lagen om trafiksystem och landsvägar samt banlagen. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen och ändringarna fredagen den 3 februari 2023.

Lagen om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden för vissa projekt avseende det transeuropeiska transportnätet avses träda i kraft den 10 augusti 2023. De ändringar som gjorts i lagen om trafiksystem och landsvägar och i banlagen avses träda i kraft den 7 februari 2023.

Ytterligare information:

Eeva Ovaska, regeringssekreterare, tfn 0295 342 113, [email protected]