Slutrapporten för åtgärdsprogrammet för mer tillgängliga digitala transport- och kommunikationstjänster har publicerats

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 15.20 | Publicerad på svenska 31.3.2022 kl. 15.25
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Slutrapporten för åtgärdsprogrammet Digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga publicerades den 31 mars 2022. Med hjälp av programmet, som avslutades 2021, utökade man transport- och kommunikationstjänsternas användbarhet och förbättrade man medvetenheten om betydelsen av tillgänglighet.

I maj 2017 publicerade kommunikationsministeriet inom sitt förvaltningsområde åtgärdsprogrammet "Digitala transport- och kommunikationstjänster görs tillgängliga. Åtgärdsprogram 2017-2021". Programmet har genomförts av ministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet. Programmets slutrapport utarbetades tillsammans med ämbetsverken och Meteorologiska institutet.

Åtgärdsprogrammet var indelat i fem helheter:

1. Tillgängligheten beaktas i det dagliga arbetet inom förvaltningsområdet för transport och kommunikation.

2. Lagstiftningen förtydligas och anvisningarna uppdateras.

3. Definitionen av och tillgången till tillgänglighetsinformation förbättras och medvetenheten hos dem som producerar mobilitetstjänster ökas.

4. Vardagen underlättas för personer som ännu inte kan använda e-tjänster och som riskerar att marginaliseras.

5. Ämbetsverkens forskning riktas till e-tjänster och nya medietjänster som är tillgängliga och lätta att använda och till att utveckla nya lätthanterliga tjänster och försök som bygger på sakernas internet och robotisering.

Lagstiftningen förtydligades och medvetenheten ökades

Åtgärdsprogrammet innehöll sammanlagt 20 olika åtgärder. En viktig åtgärd var att göra lagstiftningen tydligare och uppdatera anvisningarna. Ministeriet har under programmets gång berett flera lagstiftningsprojekt i samband med vilka man har försökt öka tillgängligheten eller bedöma projektets konsekvenser för jämlikheten. Under programmet förbättrades också definitionen av och tillgången till tillgänglighetsinformation samt medvetenheten om tillgänglighet hos mobilitetstjänstproducenter.

Ämbetsverken inom förvaltningsområdet för trafik, transport och kommunikation har satsat på forskning om och utveckling av digitala tjänster. Exempelvis i undersökningar som Transport- och kommunikationsverket har publicerat har man utrett metoder för att med hjälp av automatiserade fordon och intelligenta transporttjänster förbättra äldre och funktionshindrade personers möjligheter att använda digitala transporttjänster. Ämbetsverken inom förvaltningsområdet bör också i fortsättningen erbjuda information om alternativa tjänster till dem som inte kan använda elektroniska tjänster och därmed riskerar att marginaliseras.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet tillsatte hösten 2021 en arbetsgrupp som en fortsättningsplan för åtgärdsprogrammet. Arbetsgruppen ska genomföra tillgänglighetsåtgärderna i den riksomfattande trafiksystemplanen. Syftet är att utöver digitala tjänster också förbättra tillgängligheten hos fysiska tjänster inom trafik, transport och kommunikation.

Tillsammans med Transport- och kommunikationsverket planerar ministeriet dessutom myndighetsuppföljning av tillgängligheten i fråga om audiovisuella innehållstjänster. Till exempel ljud- och textningsskyldigheter ska följas upp.

Ytterligare information:

Mikael Åkermarck, konsultativ tjänsteman, tfn 040 053 3847, mikael.akermarck(a)gov.fi

Roosa Patrakka, planerare, tfn 050 431 7036, roosa.patrakka(a)gov.fi

Sakari Jarva, överinspektör, tfn 050 571 7932, sakari.jarva(a)gov.fi

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, sini.wiren(a)gov.fi