Skeppsredare från EES-området behöver inte längre anlita representant

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2008 14.47 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.51
Pressmeddelande

Skeppsredare stationerade i Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES behöver inte längre ha en representant bosatt i Finland. Ifall redaren är stationerad utanför EES-området bör han ha en representant som bor inom EES.

Regeringen beslutade om innehållet i en lagproposition i ärendet torsdagen den 5 juni. Avsikten är att lagen träder i kraft så snart som möjligt.

Lagändringen inverkar inte på grunderna för hur farledsavgiften uppbärs eller på farledsavgiftens storlek. Man uppskattar att redare stationerade på andra håll än i Finland också i fortsättningen i huvudsak kommer att anlita representanter bosatta i Finland.

Ansvaret för att farledsavgiften betalas ligger också i fortsättningen på skeppsredaren. Om redaren anlitar en representant ligger ansvaret för att avgiften betalas gemensamt på redaren och representanten.

Avsikten med propositionen är att förenhetliga Finlands sjöfartslagstiftning med lagarna i Europeiska gemenskapen.

Ytterligare information:
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324