Sjöfartsdelegation för den nya verksamhetsperioden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2013 15.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Regeringen tillsatte den 6 juni en Sjöfartsdelegation för den nya verksamhetsperioden under åren 2013-2016. Delegationens uppgift är att bistå kommunikationsministeriet i frågor gällande sjöfart.

I delegationens uppgifter ingår bland annat att följa utvecklingen inom sjöfart, göra propositioner för att öka säkerheten för sjöfart samt ge utlåtande om frågor gällande sjöfartslagstiftning. I delegationens uppgifter ingår främjandet av samverkan mellan sammanslutningar, företag och myndigheter som verkar inom sjöfart samt bevaka internationella sjöfartsfrågor, särskilt utvecklingen inom EU.

Sjöfartsdelegationen tillsätts för tre år i sänder. Mandattiden för den tillsatta delegationen löper ut den 31 maj 2016. Delegationen består av representanter för ministerier samt av representanter för sakkunnigorganisationer och sammanslutningar inom sjöfart.

Ordförande för delegationen är överdirektör Minna Kivimäki och vice ordförande är regeringsrådet Silja Ruokola från kommunikationsministeriet.

Delegationens medlemmar och deras personliga suppleanter finns i Statsrådets projektregister.

Ytterligare information:

Hannu Pennanen, regeringsråd, tfn 0295 34 2470