Situationen och utmaningarna i Finlands flygtrafik formulerade i strategi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2009 10.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Kommunikationsministeriet har publicerat en flygtrafikstrategi. I den finns en koncis beskrivning av flygtrafikens verksamhetsmiljö och av de största utmaningarna inom flygtrafiksektorn i en nära framtid och på lång sikt.

I strategin kartläggs bland annat flygtrafikens betydelse för Finlands konkurrenskraft, kundströmmarnas utveckling och betydelsen av att flygplatsnätet är heltäckande. Publikationen tar också upp flygtrafikens miljöverkningar, så som lokala och globala utsläpp.

Strategin har sammanställts av den flygtrafikpolitiska delegationen, där branschens aktörer brett är representerade.

I flygtrafikstrategin definieras också en vision för Finlands flygtrafik under kommande år. Målet är att Finlands flygtrafik är säker, intelligent och att den beaktar miljön. Dessutom bör den stöda Finlands konkurrenskraft och som en del av trafiksystemet främja tillgängligheten till Finland och till dess olika regioner.