Sambyggnadslag driver fram utbyggnaden av kommunikationsnät

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2015 13.29 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att utbyggnaden av nät, särskilt kommunikationsnät och elnät, ska påskyndas med en lag om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur. Målet är att minska kostnaderna för utbyggnaden av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Målet är också att öka samarbetet mellan olika nätaktörer för att främja utvecklingen av digitala tjänster och funktioner.

Den nya lagen om sambyggnad och samutnyttjande avses vara förpliktande för nätaktörer inom kommunikation, el- och vattenförsörjning samt trafik och transport. Aktörerna förpliktas att på skäliga villkor delta i samutnyttjandet eller sambyggnaden av nät. Förpliktelsen att samarbeta gäller endast sådana strukturer och konstruktioner som hör till näten samt byggandet av själva näten.

Sambyggnadsförpliktelsen kan dock tillämpas endast om den ena parten i samarbetet är ett teleföretag. Dessutom får kostnaderna för ingen part öka jämfört med om näten byggs separat. Förslagen om samarbete påverkar inte de bygg- och tillståndsbestämmelser eller arbetarskyddsföreskrifter som gäller byggande eller utnyttjande av näten.

Enligt den föreslagna lagen är nätaktörer och myndigheter skyldiga att via en särskild central informationspunkt göra informationen om nät och planerade nätprojekt allmänt tillgänglig. Kommunikationsverket ska fungera som central informationspunkt och svara för eventuell tvistlösning i samarbetsfrågor.

Vidare föreslår regeringen att de bestämmelser i informationssamhällsbalken som gäller interna nät i byggnader och fastigheter ska ändras. Genom ändringen införs en skyldighet att bygga interna kommunikationsnät i samband med omfattande renoveringar och nybyggnation.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagen om sambyggnad och samutnyttjande och om ändring av informationssamhällsbalken den 12 november 2015. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2016.

Genom lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Ytterligare information

Tanja Müller, överinspektör, [email protected], tfn 0295 34 2071
Janne Mänttäri, regeringssekreterare, [email protected], tfn 0295 34 2569