Rondseger till Finland i frågorna som gäller växthusgasutsläpp från sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2012 9.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen meddelade den 1 oktober 2012 att den i början av nästa år lämnar ett förslag på obligatorisk uppföljning och rapportering av sjötrafikens bränsleförbrukning.Genom uppföljningen av bränsleförbrukningen tar EU timeout i skapandet av ett regionalt utsläppssystem.

Med uppföljningen vill kommissionen samla in faktiska uppgifter om bränsleförbrukningen och förbättra sina möjligheter att påverka i den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s debatt som gäller begränsning av växthusgasutsläppen.

Kommissionen hade ursprungligen för avsikt att lämna ett lagstiftningsförslag om EU:s regionala utsläppssystem för växthusgaser från sjötrafiken under 2012. På grund av misstankarna som riktats mot systemet och med anledning av arbetet som pågår i IMO beslutade kommissionen att föreslå uppföljning av bränsleförbrukningen innan det fattas mer omfattande beslut.

Finland har upprätthållit diskussionen om en regional balans

Kommunikationsministeriets representanter har sedan 2010 på kommissionens diskussionsmöten om växthusgasutsläppen från sjöfarten föreslagit att det främsta sättet att få till stånd förändringar i den globala verksamheten är att hitta en global lösning. På mötena har det betonats att när ett eventuellt regionalt utsläppssystem diskuteras är det viktigt att noggrant reda ut hur olika områden inom EU påverkas. Representanterna för ministeriet har också ett flertal gånger träffat kommissionens representanter för att påverka ärendet.

Kommissionen har dessutom tillställts material bland annat om vintersjöfarten, till exempel hur gång i is och fartygens isförstärkning inverkar på bränsleförbrukningen. Syftet med detta har uttryckligen varit att påverka innehållet i kommissionens konsekvensbedömning beträffande utsläppssystemet, till exempel på så sätt att olika områdens geografi och klimat beaktas vid bedömningen.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367
Lolan Eriksson, regeringsråd, tfn 0295 34 2493