Riksdagens ställningstagande: De anslag som behövs för genomförandet av Trafik 12 -planen ska beaktas i planen för de offentliga finanserna och i budgetpropositionerna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 13.34 | Publicerad på svenska 2.9.2021 kl. 16.50
Pressmeddelande
Trafik på motorvägen (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)
Trafik på motorvägen (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)

Riksdagen har tillställt statsrådet en skrivelse som gäller statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen 2021-2032. Statsrådet överlämnade planen som redogörelse till riksdagen den 15 april 2021.

Statsrådet behandlade riksdagens skrivelse den 2 september 2021.

Riksdagen har godkänt ett ställningstagande enligt kommunikationsutskottets betänkande:

1. Riksdagen förutsätter att statsrådet förbinder sig att iaktta riktlinjerna i den riksomfattande trafiksystemplanen och ser till att de anslag som behövs för genomförandet av planen beaktas i planerna för de offentliga finanserna och i budgetpropositionerna.

2. Riksdagen förutsätter att statsrådet i syfte att nyttiggöra de konkurrenskrafts- och miljöfördelar som möjliggörs av digitalisering, trafikdata och nya trafiktjänster bedömer möjligheterna till ytterligare satsningar i den fortsatta utvecklingen av trafiksystemet för att främja och nyttja digitalisering och nya trafiktjänster.

3. Riksdagen förutsätter att statsrådet vid beredningen av nästa riksomfattande trafiksystemplan utreder möjligheterna att utnyttja eldriven flygtrafik, framför allt för kortare resor.

4. Riksdagen förutsätter att statsrådet ser till att samfinansieringsmodellen inte ändrar de grundläggande principerna för finansieringsansvaret för trafikprojekt.

Statsrådet vidtar åtgärder som föranleds av riksdagens ställningstagande.

Den riksomfattande trafiksystemplanen påverkar i fortsättningen planen för de offentliga finanserna och budgetpropositionerna.

Kommunikationsministeriet har i sitt eget budgetförslag för 2022 föreslagit att Transport- och kommunikationsverket får anslag för de omkostnader som föranleds av verkställandet av den riksomfattande trafiksystemplanen.

Genomförandet av planen påskyndas

Den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032 har publicerats i statsrådets publikationsserie på finska, svenska och engelska. Genomförandet av planen är redan på god väg.

Den första rapporten om hur åtgärderna i den riksomfattande trafiksystemplanen framskrider blir klar under hösten.

Transport- och kommunikationsverket Traficom bygger i samarbete med intressentgrupperna en analys av trafik- och transportsystemet. Den första analysen av trafik- och transportsystemet som gäller hela trafik- och transportsystemet blir klar i september.

Det utkast till investeringsplan för transportnätet 2022-2029 som utarbetats av Trafikledsverket är på remiss fram till den 15 september 2021. Investeringsprogrammet kommer i fortsättningen att utnyttjas vid beredningen av budgetpropositionerna. Det baserar sig på beskrivningen av trafik- och transportnäten i analysen av trafik- och transportsystemet, dvs. den strategiska lägesbilden av trafik- och transportnätet.

Mer information:

Hanna Perälä, trafikråd, tfn 050 305 0037, Twitter @PeralaHanna

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 050 414 0330, Twitter @KuuKaisa


Timo Harakka