Reglerna för skyddsväg bör följas bättre

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2008 10.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Finländarna bryter ofta mot trafikreglerna i närheten av övergångsställen. Förarna följer inte tillräckligt väl sin skyldighet att väja för fotgängare och det är vanligt att man kör och går mot rött ljus. En tredjedel av de fotgängare som omkom i trafiken under 2007 förolyckades på ett övergångsställe.

Den europeiska trafiksäkerhetsdagen firas den 13 oktober med temat trafiksäkerhet i städerna. Målsättningen är att fästa uppmärksamhet vid städernas trafikplanering och vid hur trafikreglerna följs i städerna. Av trafikolyckorna i Europa inträffar två tredjedelar och av dödsolyckorna en tredjedel i tätorterna.

En undersökning har visat att de finländska bilisterna följer väjningsreglerna vid övergångsställen klart sämre än förarna i till exempel England, Tyskland och Sverige. I England och Tyskland märker man ut övergångsställen endast på gator med låg trafik. Beredvilligheten att väja är svagare ju högre hastighet bilen har. Enligt vägtrafiklagen ska bilisten ge fri passage åt fotgängare som befinner sig på en skyddsväg eller står i beråd att stiga ut på den.

Var femte gång trafikljusen ändras kör minst en bilist mot rött. Av fotgängarna stannar en femtedel inte för rött ljus.

Fotgängarolyckorna är vanligast under perioden oktober till januari. Av dödsolyckorna inträffar över hälften i mörker eller i skymningen. Av dem som förolyckats i mörker har fyra av fem inte använt reflex. Man uppskattar att hälften av dem som förolyckats i mörker skulle ha klarat sig om de använt reflex.

Enligt vägtrafiklagen bör en fotgängare i allmänhet alltid använda reflex då han under den mörka tiden rör sig på vägen. I tätorterna använder emellertid endast 43 % av fotgängarna reflex.

Trafikolyckorna i tätorterna kan minskas bl.a. genom att man sänker fartbegränsningarna, med effektiv övervakning och med god trafikplanering. Kollisioner kan undvikas genom att man skiljer åt cykel- och gångtrafiken från bilisterna.

- I tätortstrafiken är offren ofta barn och åldringar. Kommun- och stadscentra bör utvecklas så att de här grupperna tryggt kan röra sig i trafiken. Också i fråga om hur reglerna följs har vi finländare verkligen en hel del att förbättra, konstaterar trafikminister Anu Vehviläinen.


Finland på sjätteplats i EU
i fråga om trafiksäkerhet

Enligt förhandsuppgifterna för 2007 är Finland sjätte bäst då man jämför antalet omkomna i trafiken i EU-länderna i relation till invånarantalet. År 2006 låg Finland på en sjundeplats. Före Finland ligger Malta, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Av EU-länderna är situationen sämst i Litauen.

Europeiska unionen har som målsättning att halvera antalet förolyckade i vägtrafiken i Europa från 2001 till 2010. Det innebär att antalet minskas från 54 000 till 27 000 i de 27 medlemsländerna. År 2007 var antalet förolyckade 43 000.

Under perioden 2001-2007 minskade antalet omkomna i trafiken i EU med 20 %, när det hade krävts en minskning på 37 % för att man ska hålla fast vid målsättningen. Med den nuvarande utvecklingen beräknar man att halveringsmålet för antalet förolyckade kan nås först år 2017.

Resultaten i strävan att minska dödsolyckorna i vägtrafiken varierar mycket från land till land. De länder som har lyckats bäst i att minska antalet förolyckade i trafiken är Frankrike (43 %), Portugal (42 %) och Luxemburg (38 %). I Finland har antalet förolyckade i trafiken under perioden 2001-2007 minskat med totalt 12 %.

År 2007 förolyckades 380 personer i trafiken i Finland, av dem var 48 fotgängare. Hittills i år är antalet förolyckade i trafiken något lägre än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet förolyckade fotgängare är emellertid på samma nivå som i fjol.

Trafiksäkerhetskampanjen Vaksam i trafiken ordnar under den europeiska trafiksäkerhetsdagen evenemang i sju städer och för i radion en kampanj för bättre säkerhet på övergångsställena.

Ytterligare information:

regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28629 eller 0400 665 395 (på plats i Helsingfors vid evenemanget Vaksam i trafiken på skyddsvägen, 13.10 kl 11-13 på Järnvägstorget)
kampanjinformatör Karita Kontula-Sokka, Trafikskyddet, tfn 020 7282 345 eller 040 718 8380 (evenemangen)