Regeringens proposition om en gemensam laddare för elektronisk utrustning på remiss: Målet att underlätta laddningen av utrustning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2023 11.00 | Publicerad på svenska 25.8.2023 kl. 8.39
Pressmeddelande
.
Kvinna med en surfplatta och en telefon. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Med propositionen ska man genomföra de ändringar i radioutrustningsdirektivet genom vilka laddningen av till exempel mobiltelefoner och surfplattor förenhetligas. Remissyttranden kan lämnas fram till den 29 september 2023.

Genom regeringens proposition genomförs den ändring av radioutrustningsdirektivet som Europaparlamentet och rådet antog den 23 november 2022. Syftet med propositionen är att harmonisera laddningsgränssnitten och kommunikationsprotokollen för laddning inom specifika kategorier eller klasser av radioutrustning.

I och med ändringen av direktivet ska i praktiken alla mobiltelefoner, surfplattor och kameror som säljs i EU före utgången av 2024 ha en laddningskontakt av USB-C-typ. Från och med våren 2026 gäller skyldigheten även bärbara datorer. Ändringarna innebär att konsumenterna kan använda samma laddare i flera olika apparater.

Genom regeringspropositionen införs krav enligt vilka tillverkarna av utrustning ska erbjuda slutanvändarna möjlighet att skaffa direktivenlig radioutrustning utan laddningsanordning. Syftet med kraven är att minska mängden elektroniskt avfall.

Dessutom borde tillverkarna av utrustning försäkra sig om att slutanvändare som köper radioutrustning får behövlig information som gäller dess laddningskapacitet samt information om vilka laddningsenheter som är kompatibla med den. Dessutom ska det göras tekniska ändringar i lagen.

Syftet med regeringspropositionen är att göra utrustning bekvämare att använda för konsumenterna genom att underlätta laddningen av utrustningen och minska mängden elektroniskt avfall från laddare. Målet är att förebygga en fragmentering av marknaden för laddningsgränssnitt och kommunikationsprotokoll för laddning.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 29 september 2023. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagändringen som tjänsteuppdrag.

Lagen avses träda i kraft den 28 december 2024.

Ytterligare information

Fanni Thessler, överinspektör, fanni.thessler(a)gov.fi, tfn 0295 342 267

Sissi Kohtala, specialsakkunnig, sissi.kohtala(a)gov.fi, tfn 0295 342 208