Regeringen stärker exportindustrins konkurrenskraft genom att permanent halvera farledsavgiften från 2025

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2023 10.59 | Publicerad på svenska 7.8.2023 kl. 12.05
Pressmeddelande
Kaksi rahtialusta, toinen etualalla, toinen kauempana. Molempien kannella värikkäitä kontteja.
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om en temporär halvering av farledsavgiften 2024–2027. Remissbehandlingen pågår till den 1 september 2023. Parallellt med detta projekt inleds ett projekt för ändring av lagen om farledsavgift där halveringen av avgiften görs permanent.

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering den 20 juni 2023 har det fastställts att den temporära halveringen av farledsavgiften för fartyg inom handelssjöfart på Finlands territorialvatten med stöd av lagen om farledsavgift ska ändras så att den blir permanent. Ändringen etablerar farledsavgifterna på den nivå som tagits ut från och med 2015. 

En permanent halvering ska genomföras i två faser för att undvika onödig byråkrati och överlappande beredningsarbete. I den första fasen föreskrivs om en temporär halvering av farledsavgiften 2024–2027. I den andra fasen upphävs den temporära halveringen och föreskrivs om en permanent halvering av farledsavgiften från ingången av 2025. 

– En permanent halvering av farledsavgiften är ett sätt för regeringen att sörja för hörnstenen i den finländska ekonomin, det vill säga exportindustrins konkurrenskraft och i och med det för de finländska arbetsplatserna. Detta har en särskilt positiv effekt för kusttrakterna från Kotka till Kemi. Regeringen kommer att genomföra många lagprojekt och investeringar som ska stärka Finland. Vid ministeriet har vi redan kavlat upp ärmarna och det lönar sig också att aktivt följa vårt arbete, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

Farledsavgiften har sedan 2015 uppburits halverad med stöd av temporära lagar. Halveringen genomfördes ursprungligen för att kompensera svaveldirektivets kostnader för sjöfarten. Sedermera har en fortsatt halvering motiverats med att man stöder konkurrenskraften och återhämtar sig från de ekonomiska utmaningar som coronaåren medfört. Giltighetstiden för den gällande temporära lagen upphör den 31 december 2023. Utan lagstiftningsåtgärder skulle den prislista över farledsavgifter som gällde 2014 träda i kraft den 1 januari 2024.

Vad händer härnäst?

Remissbehandlingen pågår till den 1 september 2023. Yttranden kan ges av alla organisationer och medborgare på www.utlåtande.fi . Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag. Avsikten är att lagförslaget ska överlämnas till riksdagen i samband med budgetlagarna för hösten 2023. Den temporära lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024 och den ska gälla till den 31 december 2027.

Avsikten är att den permanenta halveringen av farledsavgiften ska föredras för statsrådet och riksdagen i samband med budgetlagarna för hösten 2024. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Ytterligare information:

Juha Tervonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 070, [email protected]