Regeringen inleder en reform av persontrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2013 13.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Beredningen av en reform av offentligt finansierade persontransporter inleds i samarbete mellan flera ministerier. Statsrådet godkände den 16 maj ett principbeslut i frågan.

Statsrådet förpliktar kommunikationsministeriet att tillsätta en styrgrupp med ansvar för att genomföra, styra och övervaka reformen. Styrgruppen ska bland annat dra igång försöks- ja lagstiftningsprojekt. Styrguppens mandatperiod pågår till den 30 april 2015.

I dagsläget lägger olika sektorer inom stat och kommun samt FPA årligen ungefär en miljard euro på offentligt upphandlade persontransporter eller transporter som ersätts. Med dessa avses bland annat skolskjutsar, taxiresor ersatta av FPA och resor som ersätts av socialvårdssektorn. Kostnaderna för transporterna stiger ständigt. Om inget görs kan servicenivån komma att sjunka medan självriskandelen troligtvis måste höjas.

Styrgruppen samordnar ett projekt för att klargöra hur persontrafiktjänsterna, såsom transporter ersatta av FPA och kollektivtrafiken, kan planeras, upphandlas och genomföras på ett nytt sätt.

Bakom principbeslutet finns utredningspersonen Juhani Paajanens rapport om möjligheterna att slå samman de offentligt finansierade persontransporterna inom olika sektorer. Dessutom utredde en särskild arbetsgrupp hur finansieringen av kollektivtrafiken kan utvecklas.

Kommunikationsministeriet skickar Juhani Paajanens utredning och den rapport som finansieringsgruppen för kollektivtrafik har sammanställt på en bred remiss. Styrgruppen kommer att få ta del av resultatet av remissbehandlingen.

Ytterligare information

Minna Kivimäki, avdelningschef, tfn 0295 342 013, fö[email protected]
Tero Jokilehto, specialsakkunnig, tfn 0295 342 568, fö[email protected]
Sarianne Hartonen, trafikminister Kyllönens specialmedarbetare, tfn 0295 342 325, fö[email protected]