Regeringen föreslår större valfrihet vid besiktningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2013 13.41 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 14 mars 2013 en proposition till riksdagen om innehållet i de lagar som hänför sig till reformeringen av besiktningsverksamheten. Reformen ökar utbudet av besiktningstjänster och tillgången till dem. På lång sikt anses reformen ha en positiv effekt på de priser som konsumenterna får betala för besiktning. Lagändringen syftar till att göra det lättare att komma in i branschen. Enligt förslaget ska koncessionerna för besiktning av tunga och lätta fordon separeras. Regeringens proposition ger till exempel bilverkstäder som ansöker om besiktningskoncession möjlighet att utföra periodiska besiktningar av bilar. Detta gör det möjligt för bilägarna att sköta både servicen och besiktningen på samma ställe. Vidare föreslås att efterbesiktningen i fortsättningen inte ska vara bunden till det ursprungliga besiktningsstället. Till exempel ska en bilverkstad eller ett företag som bedriver skadeinspektionsverksamhet kunna beviljas endast koncession för periodisk besiktning. Övrig fordonsverksamhet organiseras dock separat från besiktningen. Enbart besiktningsåtgärder ska också alltid vara tillgängliga. Bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen gäller fortsättningsvis främst enskilda besiktare. Det måste finnas en strikt gräns mellan service- och besiktningsverksamheten. En besiktare får inte besikta sina egna eller sina närståendes bilar och inte heller en bil som han eller hon har reparerat. Företaget ska fortfarande organisera besiktningen separat från sin övriga verksamhet. Dessa krav säkerställer att besiktningen hålls oberoende. Enligt förslaget ska Trafiksäkerhetsverket Trafi bevilja de koncessioner som ger rätt att utföra besiktningar. Koncessionerna ska gälla tills vidare. Trafi ska övervaka såväl enskilda besiktningsstationers som besiktares verksamhet genom att följa upp bl.a. statistiken för underkännanden. Trafi ska också företa inspektionsbesök på besiktningsställena och ha möjlighet att ta upp en godkänd eller underkänd bil till ny granskning. Trafiksäkerhetsverket ska inrätta ett offentligt register som via webben ger information om tillgången till och priserna på besiktningstjänster enligt besiktningsslag. Definitionen av tunga och lätta fordon ska ändras så att fordon som klassificeras som lätta får väga högst 3 500 kg. Alla bussar klassificeras dock även fortsättningsvis som tunga fordon oavsett vikt. I lagförslaget föreslås också lättnader i glesbygdsområden beträffande besiktningskoncessionkraven för tunga fordon. Dessa koncessionskrav ska tillämpas i glesbygdsområden med otillräcklig tillgång till besiktningstjänster för tunga fordon. Lagarna om fordonsbesiktning och tillsynsavgift för besiktningsverksamheten avses träda i kraft vid ingången av 2014. Ytterligare information:Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325 Kari Saari, trafikråd, tfn 0295 34 2557 Juhani Puurunen, överingenjör, tfn 0295 34 2558