Regeringen föreslår: Registeranmälningar för fordon ska i fortsättningen kunna göras elektroniskt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2009 14.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det i fortsättningen ska vara möjligt att sköta registeranmälningar för fordon också elektroniskt, vilket möjliggör anmälningar oberoende av tid och plats. Elektroniska registeranmälningar gör också att registeruppgifterna blir bättre uppdaterade och sänker kostnaderna för anmälningen.

Regeringen beslutade om propositionen den 5 november. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen den 13 november 2009.

Enligt förslaget ska fordonslagen ändras så att det blir möjligt att göra registeranmälningarna för fordon i Trafiksäkerhetsverkets tjänst för elektroniska ärenden. Trafiksäkerhetsverket är den ena av trafikmyndigheterna på kommunikationsministeriets förvaltningsområde som inleder sin verksamhet i början av 2010.

Närmare bestämmelser om de registreringar och anmälningar som kan skötas genom den elektroniska tjänsten föreslås bli utfärdade genom en förordning. Enligt den nuvarande fordonslagen bör man personligen ge de nödvändiga uppgifterna för registrering av ett motordrivet fordon och ett fordon som kopplas till detta samt meddela ändringar av uppgifterna.

Regeringen föreslår att de elektroniska registreringstjänsterna tas i bruk stegvis. Avsikten är att tjänsterna ska utvecklas på basen av den respons man får. I det första skedet tar man i bruk elektronisk anmälan om att fordon har avställts eller påställts för användning i trafik samt beställning av nytt registreringsintyg i stället för ett intyg som förkommit eller förstörts. Avsikten är att det första skedet inleds under våren 2010.

Efter det att eventuella avgifter som hör till registreringen har betalts ger en registeranmälan som gjorts genom den elektroniska tjänsten om att ett fordon påställts för användning i trafik rätt att använda fordonet.

Man beräknar att det kommer att kosta omkring hälften så mycket att använda den elektroniska tjänsten som att personligen göra en registeranmälan på besiktningskontoret eller försäkringsbolaget.

Motsvarande modeller för elektronisk registrering används för närvarande i Sverige, Island, Estland, Nederländerna och Storbritannien.

Ytterligare information:
trafikrådet Kari Saari, tfn (09) 160 28557, 050 558 7461
enhetschef Simo Karppinen, tfn (09) 61853343, 050 384 3086, Fordonsförvaltningscentralen