Regeringen föreslår en reform av postlagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2010 13.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Förnyandet av postlagstiftningen går vidare. Regeringen godkände den 21 oktober innehållet i ett förslag till postlag.

Med den nya postlagen verkställs de ändringar i den inhemska lagstiftningen som behövs på grund av att Europeiska unionens postdirektiv har förnyats. Dessutom förnyas lagstiftningen så att den motsvarar ändringarna i verksamhetsmiljön.

Det centrala i direktivet och i propositionen till postlag är att de grundläggande posttjänsterna tryggas riksomfattande såväl på landsbygden som i städerna. Post delas också i fortsättningen ut fem dagar i veckan. Skyldigheten till utdelning fem dagar i veckan gäller det postföretag som ålagts att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten.

I postlagen definieras den samhällsomfattande tjänsten, alltså den service som till skäligt pris bör stå till förfogande överallt i landet, samt nivån på servicen. Till den samhällsomfattande tjänsten hör i praktiken alla de tjänster konsumenterna anlitar mot kontant betalning. Företagstjänster som baseras på avtal hör inte till den samhällsomfattande tjänsten. Förutom på den samhällsomfattande tjänsten tillämpas postlagen också på annan förmedling av brev. Lagen gäller inte distribution av tidningar.

Miniminivån för den samhällsomfattande tjänsten är ett standardbrev, som bör levereras andra dagen efter avsändandet. Standardbrevavsändelsen bör också i fortsättningen ha samma pris överallt i landet. Också andra försändelser kan erbjudas som samhällsomfattande tjänst, så som ett snabbare brev.

Undantagen från utdelning fem dagar i veckan förblir på den nuvarande låga nivån. Undantag kan göras endast i svårtillgängliga skärgårds- och ödemarksområden och gälla högst 300 hushåll.

För personer som fyllt 75 år och för rörelsehämmade tryggar lagen postutdelning närmare hemmet än för andra. Inget förändras beträffande placeringen av postlådor och utdelningen i bostadslägenheternas postluckor i våningshusen fortsätter.

Enligt lagförslaget ska postens verksamhetsställen placeras så, att kunderna kan uträtta sina ärenden på ett rimligt avstånd från sin bostad. Utgångspunkten är att verksamhetsställena ligger där kunderna också annars uträttar ärenden. Verksamhetsstället kan också vara rörligt.

Postdirektivet förutsätter att det inte får finnas hinder för företag att etablera sig i postbranschen. I enlighet med direktivet sänks i den nya lagen tröskeln för etablering, genom att de krav som ställs på en ny aktör blir lättare och genom att man förbättrar konkurrentens möjligheter att utnyttja t.ex. Itellas adressregister.

Avsikten är att tjänsterna så länge som möjligt ska kunna upprätthållas i sin nuvarande form med inkomsterna från postverksamheten. I lagen bereder man sig emellertid på en situation då inkomsten inte längre räcker till för finansieringen. I sista hand kan en oskälig kostnadsbörda från den samhällsomfattande tjänsten täckas med statliga medel. Om en sådan ersättning behövs har de andra postföretagen skyldighet att delta i finansieringen.

Ytterligare information
kommunikationsrådet Asta Virtaniemi, tfn 09 160 28626 eller 040 519 6762
kommunikationsrådet Elina Normo, tfn 09 160 28463 eller 040 765 7887