Regeringen föreslår en budget på 2,9 miljarder euro för KM 2016

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2015 11.42 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Kommunikationsministeriets förvaltningsområde år 2016 ska få ett anslag på 2 932 miljoner euro.

Det förslås att 1 708,3 miljoner euro av anslaget anvisas till trafiknäten, 47,9 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 207,7 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafiktjänster, 529,3 miljoner euro till kommunikationstjänster, kommunikationsnät och stöd för kommunikation samt 394,7 miljoner euro till gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 44,4 miljoner euro till forskning.

Skuldsättningen för underhåll av trafiknätet minskas

Enligt regeringsprogrammet satsar man före utgången av år 2018 totalt 1,6 miljarder euro på spetsprojekt och på att minska det eftersatta underhållet av trafiknätet. För att förhindra en ökning av det eftersatta underhållet och för att minska det på ett kontrollerat sätt beviljas under åren 2016-2018 finansiering för sammanlagt 600 miljoner euro, varav 100 miljoner euro år 2016.

Kommunikationsministeriet anser att tillväxtsatsningen bör riktas till att minska underhållsskulden, till strukturella reformer för att hindra en framtida ökning av underhållsskulden och till att införa nya innovativa verksamhetsmodeller.

Med eftersatt underhåll avses den penningsumma som behövs för att trafiklederna ska vara i gott skick enligt dagens behov. När underhållsskulden minskas tar man även hänsyn till vilken betydelse trafikleden har för kunderna. Att effektivisera trafiklederna när det gäller deras livscykel är ett av de centrala målen. Finansieringen i fråga om det eftersatta underhållet riktas även till att främja digitaliseringen och automatiseringen i syfte att utveckla hanteringen av det eftersatta underhållet och att förhindra uppkomsten av eftersatt underhåll. Den sakkunnigmyndighet vars ansvarsområde iståndsättningen gäller väljer lämpliga reparationsobjekt och åtgärder i enlighet med politiskt fastställda kriterier.

För att minska på skuldsättningen för underhållet av trafiknätet omfördelar regeringen 2017-2019 totalt 364 miljoner euro av anslagen för investeringar i trafikledsprojekt till bastrafikledshållningen och stöd till enskilda vägar. Utöver detta föreslås besparingar i fråga om finansieringen av forskningsprojekt 2019-2020 till ett belopp på totalt 240 miljoner euro.

Bangården i Helsingfors förbättras

Ett av de nya utvecklingsprojekt som inleds år 2016 går ut på att öka funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors. Syftet med projektet är att minska störningar i när- och fjärrtågstrafiken i Helsingforsregionen och övriga Finland samt att öka kapaciteten hos bangården. Kostnadskalkylen för projektet är 60 miljoner euro, av vilket ett anslag på 12 miljoner euro anvisas för år 2016.

För oavslutade trafikledsprojekt om vilka beslut fattats under tidigare år reserveras 493 miljoner euro. Dessutom reserveras 103,6 miljoner euro för serviceavgifter för redan slutförda livscykelfinansieringsprojekt.

Byggandet av västmetron fortsätter. Den första etappen, avsnittet Gräsviken-Mattby, blir klar år 2016. Statsunderstödet till att bygga den första etappen av västmetron år 2016 är 20,4 miljoner euro. Staten bidrar också till byggandet av fortsättningen av västmetron på sträckan Mattby-Stensvik, varav det första understödsbeloppet ska betalas 2017.

Besparingar inom kollektivtrafiken

För köp och utveckling av kollektivtrafiktjänster föreslås ett anslag på 84,5 miljoner euro.

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram sänks stödet till kollektivtrafiken med 15 miljoner euro. Kommunikationsministeriet har riktat största delen av besparingen till upphandling av tågtrafik.

Det gällande avtalet om upphandlade tågtrafiktjänster löper ut i slutet av 2015. Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik och om vissa detaljer i den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten åren 2016-2019. Det nya avtal som ingås i höst inbegriper upphandling av tågtjänster både inom fjärrtrafiken och upphandling av närtrafiktjänster i Helsingforsregionen på de banavsnitt som inte omfattas av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Det fyraåriga avtalets totala värde är cirka 120,7 miljoner euro (inkl. moms). Sammanlagt upphandlas tågtrafik för 30,17 miljoner euro per år. Budgetförslaget har inte uppdaterats så att det motsvarar avtalssituationen, utan ändringen görs som en komplettering till budgetpropositionen.

För att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, eller det så kallade bemanningsstödet, reserveras 100,4 miljoner euro, i vilket ingår ett tillägg på 14 miljoner euro på grund av reformen av sjömanspensionssystemet.

Anslaget för upphandling och utveckling av förbindelsfartygstjänster i skärgården föreslås vara 12,5 miljoner euro och anslaget för avtal om av trafiktjänster med förbindelsfartyg 5,3 miljoner euro.

På järnvägarna tas fortsättningsvis ingen banskatt ut i godstrafik och farledsavgiften tas ut till sitt halva värde även 2016.

För omkostnader och investeringar i flygplatser som inte ingår i det flygplatsnät som drivs av Finavia reserveras 1 miljon euro.

Ingen indexjustering av anslaget till Rundradion

För finansieringen av de allmännyttiga tjänster (public service) som Rundradion Ab producerar anvisas ca 508 miljoner euro. År 2016 görs ingen indexjustering av anslaget.

Innovationsstödet till medier föreslås få ett anslag på 10 miljoner euro.

De anslag som är avsedda för understöd till museer och sammanslutningar inom trafik- och kommunikationssektorn flyttas över till Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, avdelningschef, överdirektör (trafik och transport), tfn 040 754 9871
Juhapekka Ristola, avdelningschef, överdirektör (kommunikation), tfn 040 078 8530
Jaana Kuusisto, ekonomidirektör, tfn 040 837 8839

* Pressmeddelandet har korrigerats 28.9. kl 13.18: termen banavgift -> banskatt