Regeringen föreslår en budget på 2,9 miljarder euro för KM 2016

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2015 13.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet

Regeringen föreslår att Kommunikationsministeriets förvaltningsområde år 2016 ska få ett anslag på 2 932 miljoner euro.

Det förslås att 1 708,3 miljoner euro av anslaget anvisas till trafiknäten, 47,9 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 207,7 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafiktjänster, 529,3 miljoner euro till kommunikationstjänster, kommunikationsnät och stöd för kommunikation samt 394,7 miljoner euro till gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 44,4 miljoner euro till forskning.

Enligt regeringsprogrammet satsar man före utgången av år 2018 totalt 1,6 miljarder euro på spetsprojekt och på att minska det eftersatta underhållet av trafiknätet. För att förhindra en ökning av det eftersatta underhållet och för att minska det på ett kontrollerat sätt beviljas under åren 2016-2018 finansiering för sammanlagt 600 miljoner euro, varav 100 miljoner euro år 2016.

Ett av de nya utvecklingsprojekt som inleds år 2016 går ut på att öka funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors. Syftet med projektet är att minska störningar i när- och fjärrtågstrafiken i Helsingforsregionen och övriga Finland samt att öka kapaciteten hos bangården. Kostnadskalkylen för projektet är 60 miljoner euro, av vilket ett anslag på 12 miljoner euro anvisas för år 2016.

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram sänks stödet till kollektivtrafiken med 15 miljoner euro. Kommunikationsministeriet har riktat största delen av besparingen till upphandling av tågtrafik.

Det gällande avtalet om upphandlade tågtrafiktjänster löper ut i slutet av 2015. Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik och om vissa detaljer i den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten åren 2016-2019. Det nya avtal som ingås i höst inbegriper upphandling av tågtjänster både inom fjärrtrafiken och upphandling av närtrafiktjänster i Helsingforsregionen på de banavsnitt som inte omfattas av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Det fyraåriga avtalets totala värde är cirka 120,7 miljoner euro (inkl. moms). Sammanlagt upphandlas tågtrafik för 30,17 miljoner euro per år. Budgetförslaget har inte uppdaterats så att det motsvarar avtalssituationen, utan ändringen görs som en komplettering till budgetpropositionen.

För finansieringen av de allmännyttiga tjänster (public service) som Rundradion Ab producerar anvisas ca 508 miljoner euro. År 2016 görs ingen indexjustering av anslaget.