Regeringen föreslår att Världspostföreningens konvention skall antas och att bestämmelserna i konventionen skall träda i kraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 14.30 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 16.50
Pressmeddelande
(Bild: Janus Orlov / Shutterstock)
(Bild: Janus Orlov / Shutterstock)

Den 2 juni 2022 lämnade regeringen en proposition till riksdagen om godkännande av Världspostkonventionen med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen.

Världspostföreningens 27:e kongress hölls den 9-27 augusti 2021. Kongressen är föreningens högsta beslutsfattande organ som sammanträder vart fjärde år. Vid kongressen förhandlades det om ändringar i fördraget om Världspostföreningen samt föreningens reglemente och konvention. Dessa träder i kraft internationellt i huvudsak från och med den 1 juli 2022.

Frågorna som behandlades vid kongressen gällde främst Världspostföreningens och medlemsländernas utsedda operatörers verksamhet. Utsedd operatör i enlighet med världspostföreningen är Posten Ab i Finland. En del av de gällande bestämmelserna togs in i konventionen i oförändrad form och ändringar gjordes endast i en del av artiklarna. I många fall är det fråga om tekniska ändringar. Finland föreslog dessutom tre nya förbehåll till konventionen, vilka godkändes vid kongressen 2021.

Ändringar av Världspostkonventionerna antas i form av nya konventioner som ersätter tidigare befintliga konventioner. Målet med konventionen som nu ska antas är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.

Regeringens proposition har varit ute på remiss 27.4-2.5.2022. Det kom in sammanlagt fem utlåtanden. I remissresponsen föreslogs tekniska rättelser och preciseringar till det förslag på grundval av vilket propositionen ändrats efter remissrundan. Med anledning av remissvaren ordnades den 6 maj 2022 dessutom ett kompletterande skriftligt samråd om förbehållet till artikel 20 i konventionen. Det kom in tre svar. Ett separat utlåtande om propositionen begärdes också av Ålands landskapsregering.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats. Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Avsikten är att den nya konventionen ska träda i kraft internationellt i huvudsak från och med den 1 juli 2022. Lagförslaget i regeringspropositionen avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del.

Ytterligare information:

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, tfn 050 475 2740, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi

Sissi Kohtala, specialsakkunnig, tfn 050 477 7893, sissi.kohtala(a)gov.fi