Regeringen föreslår att en internationell organisation för sjösäkerhetsanordningar ska inrättas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 13.50 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 14.25
Pressmeddelande
Bild: Trafikledsverket
Bild: Trafikledsverket

Regeringen lämnade den 22 september 2022 en proposition till riksdagen med förslag till lag genom vilken konventionen om inrättande av en internationell organisation för sjösäkerhetsanordningar ska godkännas och sättas i kraft nationellt.

Internationella fyrförbundet (IALA, International Association of Marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities) beslutade vid sin generalförsamling 2014 att föreningens status bör omvandlas till officiell internationell organisation. Fyrförbundet har motiverat omvandlingen från en fransk privaträttslig förening till en internationell organisation med att den skulle öka betydelsen av organisationens rekommendationer. Omvandlingen till en internationell organisation förutsätter ett fördrag som staterna ratificerar enligt sina egna nationella förfaranden. Finland undertecknade fördraget den 8 juni 2021 och genom lag ska föreskrivas om godkännande av fördraget.

Internationella fyrförbundet har som mål att förbättra trafiksäkerheten och förenhetliga sjösäkerhetsanordningarna. Förbundet ger ut rekommendationer, anvisningar och handböcker om sjösäkerhetsanordningar. I Finland tillämpas till exempel fyrförbundets anvisningar vid utmärkningen av farleder. Finland anser att det är viktigt att vara medlem i förbundet, eftersom medlemmarna kan påverka beredningen av de rekommendationer och anvisningar som förbundet ger.

Finland har varit medlem i det 1957 grundade förbundet sedan 1959. Trafikledsverket är Finlands huvudsakliga representant.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Hittills har nio stater godkänt konventionen. Konventionen om en internationell organisation för säkerhetsanordningar för sjöfart träder i kraft den nittionde dagen från den dag då trettio stater har godkänt konventionen. I Finland föreskrivs det separat om lagens ikraftträdande genom förordning. Lagen ska träda i kraft samtidigt som den internationella konventionen.

Ytterligare information:

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0 295 342 613, [email protected]