Regeringen föreslår att ändringarna i överenskommelsen om taxitrafik över gränsen mellan Finland och Sverige ska träda i kraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.55 | Publicerad på svenska 11.11.2022 kl. 8.34
Pressmeddelande
(Bild: Shutterstock)
(Bild: Shutterstock)

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen den 10 november 2022 med förslag till sättande i kraft av ändringarna i överenskommelsen mellan Finland och Sverige om internationell taxitrafik. Överenskommelsen gäller taxitrafik över gränsen mellan Finland och Sverige.

Genom propositionen sätts ändringarna i överenskommelsen i kraft och lagen om sättande i kraft av överenskommelsen om taxitrafik ändras. Syftet med ändringarna är att ändra överenskommelsen om taxitrafik mellan Finland och Sverige så att den motsvarar den nationella lagstiftningen. Ändringarna är i huvudsak tekniska. Det föreslås att ändringarna ska träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

De viktigaste ändringarna i överenskommelsen gäller de handlingar som ska medföras vid bedrivandet av trafik som omfattas av överenskommelsen och de behöriga myndigheter som anges i överenskommelsen. Ikraftträdandelagen ändras så att de skyldigheter som inte längre ingår i den nationella taxiregleringen stryks, såsom skyldigheten att återvända till stationsplatsen efter skjutsen.

En annan central ändring gäller lagens administrativa påföljder och straffbestämmelser. Bestämmelserna ändras så att de motsvarar den nationella lagstiftningen bland annat så att mindre förseelser överförs från det straffrättsliga systemet till att bli administrativa påföljder.

Bakgrunden till ändringen av överenskommelsen är lagen om transportservice som trädde i kraft den 1 juli 2018 och som ändrade de nationella bestämmelserna om taxitrafik så att skyldigheterna i fråga om bedrivande av taxitrafik lindrades.

Propositionen har varit på remiss mellan den 21 juni och den 31 augusti 2022.

Vad görs härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats. Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Ytterligare information:

Inka Näkkäläjärvi, specialsakkunnig, inka.nakkalajarvi(a)gov.fi, +358 50 475 2740

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757, emil.asp(a)gov.fi