Regeringen föreslår ändringar i stöden för anskaffning och konvertering av fordon - målet är att främja användningen av el och gas i trafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 13.26 | Publicerad på svenska 16.11.2021 kl. 8.54
Pressmeddelande
Bild: LVM
Bild: LVM

Den 11 november 2021 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för anskaffning av utsläppssnåla fordon och för konvertering av fordon så att de blir utsläppssnåla.

I lagutkastet föreslås att de nuvarande anskaffningsstöden för renodlade elbilar och gaslastbilar samt konverteringsstödet för personbilar ska förlängas till 2022 och 2023. Stöd kan dessutom beviljas för anskaffning av eldrivna lastbilar 2022 och 2023 och för anskaffning av el- eller gasdrivna paketbilar 2022.

- Trafiken elektrifieras överraskande snabbt även i Finland. Anskaffnings- och konverteringsstöden påskyndar den pågående omställningen, vilket minskar växthusgasutsläppen från trafik och transporter. El- och gasbilar som köpts som nya kommer med tiden ut på marknaden för begagnade bilar och blir då tillgängliga för allt fler konsumenter, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Det är också meningen att påverka kostnaderna för anskaffning av el- eller gasfordon så att det blir möjligt för allt fler fordonsköpare att skaffa ett utsläppssnålt fordon. Det nya stödprogrammet ska vara temporärt och avses träda i kraft den 1 januari 2022.

De nya stöden samt fortsättningen på de nuvarande anskaffnings- och konverteringsstöden utgör en del av färdplanen för fossilfria transporter, som statsrådet beslutade om i maj 2021. Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att senast 2030 halvera utsläppen från trafiken och transporterna jämfört med nivån 2005 och att uppnå en fossilfri trafik senast 2045. Av utsläppen från den inhemska trafiken är personbilarnas andel cirka 54 procent och paketbilarnas och lastbilarnas andel cirka 41 procent. Försäljningen av bland annat renodlade elbilar har ökat snabbt i år och nya modeller kommer ut på marknaden i en allt snabbare takt.

Sex olika stöd för anskaffning av utsläppssnåla person-, paket- och lastbilar

I lagutkastet föreslås sex olika stöd:

1) Förlängning av det nuvarande stödet för anskaffning av renodlade elbilar

Liksom för närvarande kan stöd beviljas till ett belopp av 2 000 euro för anskaffning av en renodlad elbil som totalt kostar högst 50 000 euro. Stödet kan sökas av privatpersoner.

2) Förlängning av det nuvarande konverteringsstödet för personbilar

Liksom för närvarande kan stöd beviljas till ett belopp av 200 euro när en bensindriven bil etanolkonverteras och till ett belopp av 1 000 euro när en bil gaskonverteras.

3) Ett nytt anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar 

Stödet beviljas stegvis till ett belopp av 2 000 euro, 4 000 euro eller 6 000 euro beroende på den eldrivna paketbilens storlek. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag.

4) Ett nytt anskaffningsstöd för gasdrivna paketbilar

Stödet föreslås vara 2 000 euro. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag.

5) Ett nytt anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar

Stöd kan beviljas till ett belopp på 6 000-50 000 euro beroende på den eldrivna lastbilens storlek. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag.

6) Förlängning av det nuvarande anskaffningsstödet för gasdrivna lastbilar

Stödet kan beviljas för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas, varvid stödbeloppen är 2 000 euro, 4 000 euro eller 6 000 euro, och för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas, varvid stödbeloppet är 14 000 euro. Stödet kan sökas av både privatpersoner och företag. För närvarande är stödet för anskaffning av en lastbil som använder komprimerad gas 5 000 euro och stödet för anskaffning av en lastbil som använder flytande gas 12 000 euro.

När kan stöd sökas?

Enligt förslaget ska stöden beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Stödet för renodlade elbilar söks efter anskaffningen. Den som ansöker om anskaffningsstöd för paketbil eller lastbil ska lämna in ansökan till Transport- och kommunikationsverket före anskaffningen.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling.

Avsikten är att den nya lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter ska träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till och med den 31 december 2024. Enligt förslaget ska stödperioden gälla åren 2022-2023, men stöd kan sökas till och med den 31 mars 2023. Stöd för paketbil kan sökas till och med den 31 december 2022. Stöd kan beviljas så länge det anslag som reserverats för stödet räcker till.

Regeringen föreslår 6 miljoner euro för anskaffnings- och konverteringsstöden i budgeten för 2022.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi

Maria Hyvönen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 090, maria.hyvonen(a)gov.fi