Regeringen föreslår ändringar i lagen om bredbandsstöd i enlighet med EU:s krav – endast byggande av fasta förbindelser finansieras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.24 | Publicerad på svenska 22.10.2021 kl. 15.23
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Den 21 oktober 2021 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband. Den största förändringen är att stöd i fortsättningen kan beviljas endast för byggande av fasta förbindelser. Samtidigt ändras lagens rubrik till lag om stöd för byggande av fast bredband.

På stödprogrammet för bredband tillämpas Europeiska kommissionens allmänna gruppundantagsförordning, där det bland annat föreskrivs om förutsättningarna för stöd till bredbandsinfrastruktur. Kommissionen har gjort ändringar i förordningen, och ändringarna trädde i kraft den 3 augusti 2021. Ändringarna i EU:s regler om statligt stöd ska sättas i kraft nationellt senast den 3 februari 2022, varvid lagen ska träda i kraft.I lagen om stöd för byggande av bredband görs de ändringar som behövs för att lagen även i fortsättningen ska överensstämma med den allmänna gruppundantagsförordningen och EU:s regler om statligt stöd.

Till skillnad från tidigare innehåller den ändrade gruppundantagsförordningen separata kriterier för stödjande av fasta och trådlösa nät. Enligt förordningen kan 5G-nät inte stödjas på områden där det redan finns 4G- eller 5G-nät. I Finland omfattar 4G-nätstäckningen 99,9 procent av befolkningen. Att stödja byggande av anslutningar med 5G-teknik i Finland är möjligt enligt den gällande lagen, men inte längre i fortsättningen.

Dessutom föreslås det preciseringar bland annat i förutsättningarna för beviljande av stöd. Regeringen föreslår också mer detaljerade bestämmelser om hur en marknadsanalys av bredbandsprojekt ska utföras. Utifrån analysen definierar man stödberättigande områden och säkerställer att stödet inte stör konkurrensen.

Som ett alternativ till tillämpningen av gruppundantagsförordningen övervägdes under beredningen möjligheten att göra en förhandsanmälan om stödprogrammet till kommissionen. På basis av denna grundliga bedömning är det ytterst osannolikt att kommissionen skulle godkänna att det nuvarande stödprogrammet förlängs enligt villkoren i den gamla gruppundantagsförordningen. Dessutom skulle förfarandet med förhandsanmälan fördröja möjligheterna att utnyttja finansieringen från EU:s återhämtningsinstrument och uppnå de mål som eftersträvas med återhämtningsinstrumentet.

Minimihastigheten för stödberättigande förbindelser stiger

Kraven på minimihastigheten för stödberättigande kommunikationsförbindelser har höjts i den allmänna gruppundantagsförordningen. Enligt förordningen ska nedladdningshastigheten för stödberättigande snabba bredbandsförbindelser vara minst 300 megabit per sekund och uppladdningshastigheten minst 100 megabit per sekund. Bestämmelser om minimihastigheten för stödberättigande förbindelser utfärdas genom förordning av statsrådet, som också föreslås bli ändrad.

Kommunernas betalningsandelar utgör nationell reglering, och det föreslås inga ändringar i dem.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 3 februari 2022.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen ett anslag på 15 miljoner euro för stödprogrammet för bredband. Syftet med programmet är att ge 30 000 hushåll tillgång till snabba bredbandsförbindelser. Det föreslagna anslaget är en del av den finansiering som söks ur EU:s återhämtningspaket.

Vad är stödprogrammet för bredband?

Stödprogrammet för bredband förlängdes i enlighet med regeringsprogrammet vid ingången av 2021, då den senaste lagen om bredbandsstöd trädde i kraft. Stödprogrammet riktas in på områden där kommersiellt bredband inte planeras förrän 2025.

För programmet har reserverats fem miljoner euro i budgeten för 2021. Finansieringen kan enligt gällande regler fördelas teknikneutralt, det vill säga också för byggande av 5G-förbindelser, fram till den 2 februari 2021. Finland har dessutom ansökt om 50 miljoner euro från EU:s återhämtningsinstrument för att stödja bredband. Medlen ska användas för att komplettera stödprogrammet för bredband från och med 2022.

Landskapsförbunden ordnar konkurrensutsättningen av projektområdena på basis av vilken nätbyggarna väljs ut. De nätbyggare som valts ut vid konkurrensutsättningen kan ansöka om stöd hos Transport- och kommunikationsverket.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 342 390, maija.ahokas(a)gov.fi, Twitter @mmaija

Aino Koskinen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 224, aino.koskinen(a)gov.fi