Regeringen föreslår ändringar i flera lagar om transportsektorn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.45 | Publicerad på svenska 15.11.2022 kl. 12.19
Pressmeddelande
Lastbil på motorvägen. (Bild: Shutterstock)
Lastbil på motorvägen. (Bild: Shutterstock)

Den 10 november lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändringar av några lagar om transportsektorn. Avsikten är att uppdatera lagarna så att de motsvarar EU-lagstiftningens krav och att göra vissa andra tekniska ändringar.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg, lagen om transportservice, lagen om passagerarfartygs personlistor och miljöskyddslagen för sjöfarten.

Lagen om transportservice ska uppdateras för att motsvara nya krav i EU-lagstiftningen gällande riskvärderingen av innehavare av person- eller godstrafiktillstånd för väg. Det ska införas straffbestämmelser som gäller försummelse att meddela behövliga uppgifter och att skaffa vissa handlingar och förvara dem i fordonet.

Till lagen om transportservice föreslås ett tillägg för att nationellt genomföra direktivet om användning av fordon som hyrts utan förare för godstransporter på väg. I fortsättningen ska fordon kunna hyras mer flexibelt i ett annat EU-land inom den tillståndspliktiga godstrafiken.

Lagen om fartygssäkerhet ändras så att linfärjor som inte hör till en landsväg inte längre ska omfattas av lagens tillämpningsområde. Genom ändringen kommer lagstiftningen bättre att motsvara praxis. Dessutom föreslås det ändringar som underlättar skeppsmätningen av finska fartyg och tryggar tillgången till krävande skeppsmätningar i framtiden.

Till miljöskyddslagen för sjöfarten ska det fogas en skyldighet att ordna utbildning om avfallshantering i hamnar.

I propositionen föreslås det ändringar genom vilka numret för det nya direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk uppdateras i lagarna.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats. Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Lagarna ska enligt planen huvudsakligen träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:

Katja Peltola, specialsakkunnig, katja.peltola(a)gov.fi, tfn 050530 2175

Pyry Takala, enhetsdirektör, pyry.takala(a)gov.fi, tfn 050911 7627