Regeringen föreslår ändringar i ansökningstiderna för stöd för anskaffning av utsläppssnåla fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.05 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 14.20
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Regeringen föreslår att ansökningstiderna för stöd för anskaffning av el- och gasdrivna paket- och lastbilar ska förlängas. Ansökningstiden för anskaffningsstöd för helt eldrivna personbilar, det vill säga renodlade elbilar, och för konverteringsstöd för personbilar föreslås däremot förkortas med tre månader, eftersom inget anslag har anvisats för stöden för 2023. Ansökningstiden kommer då att löpa ut den 31 december 2022.

- Detta är ett positivt problem. Många kommer att bli besvikna över att anskaffningsstödet upphör - men med tanke på samhället och klimatet är det fint att övergången till elektronisk trafik sker mycket snabbare än vad som förutspåddes. Nu har efterfrågan redan överskridit utbudet, så anskaffningsstödet har fyllt sin funktion som drivfjäder för förändringen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 19 september 2022.

Enligt lagutkastet ska ansökningstiden för stöd för anskaffning av el- och gasdrivna paket- och lastbilar förlängas till utgången av 2024, eftersom regeringen har anvisat mer finansiering för dessa stöd. Enligt den gällande lagen upphör ansökningstiden för anskaffningsstödet i fråga om paketbilar senast den 31 december 2022 och för anskaffningsstödet i fråga om lastbilar senast den 31 mars 2023.

Lagens giltighetstid ska förlängas till den 31 december 2026.

Den nya lagen ska dessutom göra det möjligt att med stöd av den gällande lagen slutbehandla de anskaffningsstöd för renodlade elbilar som sökts med stöd av den gamla anskaffningsstöds- och konverteringslagen (971/2017), om en första registrering av bilarna inte hinner göras 2022. Beslut om beviljande av anskaffningsstöd fattas först när bilen har genomgått en första registrering. På grund av bristen på elbilskomponenter har bilarnas leveranstider blivit exceptionellt långa. På grund av detta kommer alla renodlade elbilar för vilka stöd sökts under den gamla lagen sannolikt inte att hinna genomgå en första registrering under 2022. Transport- och kommunikationsverket ansvarar för beviljandet av stödet.

Lagförslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och behandlas i samband med den. Regeringen föreslår att 1,5 miljoner euro anvisas för anskaffningsstödet för el- och gasdrivna paketbilar och 1 miljon euro för anskaffningsstödet för el- och gasdrivna lastbilar.

Finansiering för anskaffningsstöd för paket- och lastbilar

Anskaffnings- och konverteringsstöden riktas i fortsättningen särskilt till tung trafik och till anskaffningsstöd för paketbilar. Det har inte anvisats något anskaffningsstöd för renodlade elbilar eller för konverteringsstöd för personbilar 2023. Slopandet av stödet för renodlade elbilar väntas endast har små effekter på efterfrågan på dem.

- Stöden riktas i fortsättningen i synnerhet till paket- och lastbilar. Detta är nödvändigt eftersom den tunga trafiken elektrifieras långsammare än personbilstrafiken, konstaterar minister Harakka.

- Regeringen stöder en elektrifiering av personbilar också genom beskattningen. Bilskatten har redan slopats för renodlade elbilar. Dessutom föreslår jag att fordonsskatten ska lindras för el- och gasbilar. Vårt mål är också att genom ändring i lagen underlätta etanolkonverteringen av bilar. Vi utreder också hur väte ska beaktas i framtidens stödformer, säger minister Harakka.

Staten har beviljat understöd för anskaffning av utsläppssnåla fordon och för gas- och etanolkonvertering av bilar sedan 2018.Hittills har riksdagen fattat beslut om anslag på sammanlagt 46,5 miljoner euro. Finansieringen har riktats till anskaffningsstöd för renodlade elbilar, el- och gasdrivna paketbilar och lastbilar samt till konverteringsstöd för personbilar. Enligt beslut som ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt fattade vid sitt möte den 26 juni 2022 kommer dessutom nettofinansieringen av anskaffnings- och konverteringsstöden för renodlade elbilar att öka med en miljon euro 2022. 

I budgetpropositionen för 2023 föreslås dessutom en finansiering på sammanlagt 2,5 miljoner euro för anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paket- och lastbilar. Om förslagen verkställs, har anslag på sammanlagt 50 miljoner euro riktats till anskaffnings- och konverteringsstöd åren 2018-2023. Riksdagen fattar de slutliga anslagsbesluten.

Små anslagssummor kan frigöras från de ansökningar om anskaffnings- och konverteringsstöd för renodlade elbilar som Transport- och kommunikationsverket behandlar och avslår. Information om stödens reserveringsläge finns på transport- och kommunikationsverket webbplats. Enligt den har anslagen som budgeterats för elbilar och konverteringsstöd nästan reserverats. Det finns fortfarande finansiering för anskaffningsstöd i fråga om lastbilar och paketbilar.

Anskaffnings- och konverteringsstöd har beviljats sedan 2018

Målet med anskaffningsstödet är att modernisera fordonsparken med fordon med lägre koldioxidutsläpp, vilket kommer att minska växthusgasutsläppen från trafik- och transportsektorn. Anskaffningsstöd för renodlade elbilar och konverteringsstöd för personbilar har kunnat sökas sedan 2018. Den nuvarande lagen om temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativt bränsle och för konvertering av fordon för drift med alternativt bränsle trädde i kraft den 1 januari 2022. Anskaffnings- och konverteringsstöden för utsläppssnåla fordon utgör en del av färdplanen för fossilfria transporter, som statsrådet beslutade om i maj 2021. Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att senast 2030 halvera utsläppen från trafiken och transporterna jämfört med nivån 2005 och att uppnå en fossilfri trafik senast 2045.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den proposition som regeringen överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling.

Lagen om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, minister Harakkas specialmedarbetare, tfn 0295 342 141, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected]

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 050 300 6148, [email protected]

Pinja Oksanen, specialsakkunnig, tfn 046 921 2693, [email protected]