Regeringen bereder ett utvecklingsprogram för kollektivtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2008 19.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Onsdagen den 8 oktober behandlade regeringen vid sin aftonskola trafikminister Anu Vehviläinens förslag till mål och utgångspunkter för utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken. Programmet "Bättre vardag, bättre fungerande kollektivtrafik" har som mål att öka användningen av kollektivtrafiken och att trygga kollektivtrafiktjänsterna i hela landet.

Enligt kommunikationsministeriets förslag är de centrala åtgärderna för utvecklingsprogrammet följande:

För de stora och medelstora stadsregionerna utarbetas långsiktiga utvecklingsprogram för kollektivtrafiken. Målen kommer att genomföras inom ramen för kommunikationsministeriets projekt om framtidens kollektivtrafikstäder "Tulevaisuuden joukkoliikennekaupungit", där 19 stadsregioner och 146 kommuner deltar. I dessa ställs konkreta mål för servicenivån inom kollektivtrafiken.

I glesbygden kommer man att genomföra en s.k. skjutsgaranti, som garanterar invånarna i glesbygderna sådana kollektivtrafiksförbindelser som ger dem möjlighet att minst två gånger i veckan besöka kommuncentrumet eller någon annan tätort. Skjutsgarantin arrangeras främst genom anropsstyrd kollektivtrafik eller servicetrafik, genom vilka servicen kan ordnas så smidigt och ekonomiskt som möjligt.

Samarbetet mellan aktörerna ska förbättras så att servicehelheten inom kollektivtrafiken blir enhetlig för passagerarna. För att få en smidig resekedja är det viktigt att biljettyperna är enhetliga, tidtabellerna samordnade och tjänsterna i passagerarterminalerna tillgängliga. Det är också viktigt att det finns elektroniska informationstjänster, att anslutningstrafiken är flexibel, att anslutningsparkeringen är lättillgänglig och att det finns möjligheter att förena cykling och kollektivtrafik.

Avgiftssystemen kommer att utvecklas så att de är öppna och kompatibla, så att det är lätt och enkelt att betala resan. Det ska vara möjligt att läsa resekorten med olika avläsningsanordningar. I praktiken är det fråga om avtal mellan olika företag och trafikformer och ändringar av programvaran. Målsättningen bör vara ett enhetligt riksomfattande kort.

Systemet med personalbiljetter kommer att förnyas så systemet att ta i bruk och använda personalbiljetter blir klarare och ändamålsenligare för arbetsgivarorganisationerna än den modell som används för tillfället. Biljetten ska också vara mera lockande för arbetstagarna. Förslaget kommer att utarbetas i samarbete mellan finansministeriet och kommunikationsministeriet före utgången av år 2008.

Andelen lätt trafik under en resa ska ökas och staten och kommunen kommer att samarbeta för att förbättra förhållandena för detta. Bättre förhållanden för den lätta trafiken, dvs. för cykling och gång, stöder kollektivtrafiken, då det i resor med kollektivtrafik i praktiken alltid ingår en andel lätt trafik. Man kommer att utarbeta klara verksamhetslinjer (inkl. verksamhetsprogram, bedömning och uppföljning av finansieringsbehovet) för att främja cykling och gång.

Arbetet för utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken fortsätter under oktober och november genom olika workshopar om olika ämnesområden, och resultaten kommer att presenteras vid ett sammanfattande seminarium i december. Regeringen behandlar och godkänner utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken i början av år 2009.


Ytterligare information: specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 1602 8325 eller 044 0581030, överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 1602 8482, överingenjör Marcus Merin, tfn (09) 1602 8374, kommunikationsministeriet