Regeringen: Behoven i fråga om militär rörlighet ska beaktas i det transeuropeiska transportnätet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2023 12.02 | Publicerad på svenska 14.11.2023 kl. 13.51
Pressmeddelande
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne keltaisessa bleiserissä ja sitaatti: On erittäin tärkeää, että koko Euroopan laajuista väyläverkkoa rakennetaan turvallisuus huomioon ottaen. Suomelle on tärkeää, että siviili- ja sotilasliikkuvuutta edistetään samanaikaisesti.
Bild: LVM

Statsrådet lämnade den 10 november 2023 en kompletterande U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordning om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). De förändringar som skett i den säkerhetspolitiska omgivningen sedan våren 2022 har medfört behov av att se över de ståndpunkter som gäller militär rörlighet och TEN-T-förordningens kartor.

Europeiska kommissionen lade i december 2021 fram ett förslag till en ny förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet.

Den dubbla användningen av det transeuropeiska transportnätet bör utvecklas

Regeringen anser att behoven i fråga om militär rörlighet bör beaktas mer heltäckande i utvecklingen av TEN-T-nätet. Nätets dubbla användning, det vill säga för både civil och militär trafik, bör utvecklas så att den möjliggör snabb koncentration av stora trupper var som helst i Europa, också i de glesbebyggda men strategiskt viktiga områdena i Nordeuropa.

Förändringarna i den säkerhetspolitiska omgivningen och Finlands Natomedlemskap, och de därpå följande eventuella behoven i fråga om användningen av trafikinfrastruktur och utvecklingen av trafiksystemet kan medföra ändringsbehov också i fråga om TEN-T-nätet. 

Regeringen anser det vara viktigt att eventuella framtida finansieringsutlysningar som berör militär rörlighet kan utnyttjas fullt ut.

– Det är mycket viktigt att ett transeuropeiskt trafikledsnät byggs med beaktande av säkerhet. För Finland är det viktigt att den civila och militära rörligheten främjas samtidigt, säger kommunikationsminister Lulu Ranne. 

Samtidigt anser regeringen att det i enlighet med regeringsprogrammet är nödvändigt att utelämna direktbanavsnittet på Finlandsbanan från det utvidgade stomnätet
i TEN-T-förordningen. Utelämnandet gäller inte sträckan Flygbanan som kommer att finnas kvar på kartorna.

Vad händer nu?

Behandlingen av TEN-T-förordningen fortsätter vid trepartsförhandlingar mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Nästa trepartsförhandling hålls den 14 november 2023. 

Vid förhandlingarna om TEN-T-förordningen lyfter Finland aktivt fram sina ståndpunkter i fråga om TEN-T-förordningens kartor, också i fråga om hamnnätet. 

Mer information:

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, [email protected], tfn 050 414 0330