Regeringen arbetar för en kundorienterad och serviceinriktad transportmarknad

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2015 14.10 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Regeringen svarade tisdagen den 17 november på oppositionens interpellation om vilka konsekvenser regeringens trafikpolitiska mål har för medborgarna och för den regionala tillgängligheten. Regeringens svar på interpellationen gavs av kommunikationsminister Anne Berner.

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab offentliggjorde i september sitt förslag till nedskärningar i avtalstrafiken. Syftet med förslaget var att inrikta regeringsprogrammets nedskärningar inom upphandlingen av kollektivtrafik så att servicenivån för kunderna skulle försämras så lite som möjligt. Avtal om upphandlad tågtrafik ingås med VR inom ramen för de anslag som ingår i regeringens budgetproposition.

Redan nu har de företag som idkar marknadsmässig busstrafik visat sig vara fungerande och flexibla i och med att de aktivt har tagit tillfället i akt att tillhandahålla ersättande trafiktjänster på de avsnitt där tågtrafiken kommer att dras in eller minska i vår.

Ersättande lösningar på indragningshotade tåglinjer

Indragningen av Y-tåget mellan Helsingfors och Karis får konsekvenser i synnerhet för de Sjundeå- och Ingåbor som pendlar till arbete eller studier. Tillsammans med olika aktörer försöker man finna en lösning på problemet. En lösning som är under behandling går ut på att kommunikationsministeriet som behörig myndighet för spårtrafiken ger samkommunen Helsingforsregionens trafik och Sjundeå kommun fullmakt att upphandla tågtrafik för avsnittet Helsingfors-Karis.

För avsnittet Tammerfors-Keuruu har det sökts ett tillstånd för linjebaserad busstrafik med tre avgångar om dagen i vardera riktningen. Dessa avgångar ersätter en stor del av den tågtrafik som ska läggas ner.

För avsnittet Jyväskylä-Haapamäki-Seinäjoki har det sökts två tillstånd för linjebaserad trafik som ersättning för den tågtrafik som läggs ner. Servicenivån ser rentav ut att bli bättre på vissa ställen inom dessa regioner.

Mellan Joensuu och Nurmes har man sökt tillstånd för linjebaserad trafik som utgör en god ersättning för de tågavgångar som ska dras in.

Också för avsnitten Joensuu-Pieksämäki och Joensuu-Helsingfors har det sökts ett tillstånd var för linjebaserad trafik som ska ersätta tågförbindelsen mellan Pieksämäki och Joensuu.

För avsnittet Kajana-Uleåborg har det sökts ett tillstånd för linjetrafik som ska ersätta en tågavgång som dras in på det avsnittet.

Inom den marknadsmässiga busstrafiken har man försökt hitta ersättande lösningar för de avsnitt där tågtrafiken hotas av nedläggning i och med att den upphandlade trafiken minskar. Denna busstrafik kompletteras till slutet av 2016 temporärt med lösningar inom den allmänna trafikplikten på de avsnitt där det annars inte uppstår någon tågtrafik. I vilket fall som helst kommer förutsättningarna för fortsatt spårtrafik att tryggas på alla avsnitt tills persontågstrafiken har öppnats för konkurrens. Det klarnar senare vilka lösningarna blir i detalj.

Ökad kundorientering förutsätter öppen konkurrens

Regeringen har satt som mål att det i fråga om den trafik som hör till kommunikationsministeriets behörighetsområde ska finnas förutsättningar att öppna för konkurrens våren 2016. Även om man försöker få in nya aktörer på marknaden så snabbt som möjligt är det sannolikt att nya järnvägsföretag kommer in på marknaden först 2017.

Den pågående minskningen inom utbudet av järnvägstrafik visar att det finländska monopolsystemet inte kan konkurrera med andra former av kollektivtrafik. För att järnvägstrafiken ska bli konkurrenskraftigare och mer kundorienterad måste man skynda på med att öppna persontrafiken för konkurrens. Redan vid beredningen av regeringsprogrammet identifierades en översyn av regleringen av spårtrafiken som en viktig del av totalreformen av transportlagstiftningen.

Erfarenheterna från flera europeiska länder visar att öppen konkurrens har lett till bättre service för kunderna inom järnvägstrafiken, vilket också har lett till klart fler passagerare. Dessutom har avregleringen lett till minskade kostnader för samhället. Enbart investeringar i bannätet ökar inte trafiken och ger inte kunderna större tillgång till tjänster med ett bättre förhållande mellan pris och kvalitet.

Det krävs inga ändringar i den gällande lagstiftningen för att öppna marknaden för järnvägstrafik för konkurrens. En förutsättning för framgång är däremot att vi kan skapa förtroende på marknaden för att avregleringen är äkta och nya operatörer inte diskrimineras.

Finland ska bli en föregångare inom trafik och transport

Regeringen har beslutat genomföra ett trafikreformprojekt där lagstiftningen, som för närvarande är splittrad på olika trafikformer, förs samman till en enhetligare helhet. I trafikreformprojektet kommer alla trafikformer att tas upp till behandling.

Regelverket måste ändras och lättas upp på ett sätt som inte medför risker för säkerheten eller miljön. Man måste se till att myndigheterna har metoder att ingripa om en avreglering av marknaden och nya innovationer verkar få oönskade effekter, såsom hot mot trafiksystemets säkerhet eller hållbarhet.

Eftersom Finland är ett glest befolkat land med långa avstånd kan man förvänta sig att marknadsmässiga tjänster inte uppkommer överallt, eller uppkommer endast i liten omfattning. Tillgången till tjänster måste tryggas på ett sätt som garanterar likabehandling av medborgarna och regional rättvisa. Ett balanserat resultat når vi genom att slå fast en lägsta servicenivå för trafiksystemets kunder.

Regeringens mål är att Finland ska bli en föregångare inom trafiksektorn. Ett modigt produktivitetssprång på trafikens område är möjligt med hjälp av digitala innovationer och marknadsmässiga tjänster. Digitaliseringen innebär en stor möjlighet inom trafiksektorn, och den måste utnyttjas just nu.


Mera information:
Mikael Nyberg, direktören för enheten för trafiktjänster, tfn 040 837 8794