Rederiverkets tillgångar överlåts till Arctia Holding Oy

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.37 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet överför bolagstillgångarna och affärsverksamheten från Rederiverket Finstaship till det statliga bolag som inleder sin verksamhet vid årsskiftet. Trafikminister Anu Vehviläinen undertecknade överlåtelsebrevet den 22 december 2009.

Statsrådet befullmäktigade den 10 december 2009 ministeriet att på statens vägnar överlåta de av Rederiverket förvaltade tillgångarna, immateriella rättigheterna och affärsverksamheten, med undantag av affärsverksamheten inom farledsservice, till Arctia Holding Oy, samt att underteckna ett överlåtelsebrev gällande överlåtelsen.

Den helhet som överlåts har ett värde av omkring 72,6 miljoner euro med apportförbehåll. Ministeriet tecknade mot de nämnda tillgångarna för statens räkning aktier i Arctia Holding Oy i samband med höjningen av aktiekapitalet (18 697 500 euro).

Arctia Holding Oy, som grundades i början av december, är ett bolag för det grundläggande skedet. Från den 1 januari 2010 fortsätter bolaget som ett statligt aktiebolag under namnet Arctia Shipping Oy. Bolagets verksamhetsområde är produktion av isbrytningstjänster, specialtjänster med kombifartyg och förbindelsefartygstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finland och utomlands. Dessutom bedriver aktiebolaget underhåll och fraktningsverksamhet av fartyg i hemlandet och utomlands.

De omkring 400 personer som är anställda vid Rederiverket övergår till anställning vid Arctia Shipping Oy den 1 januari 2010. För den personal som flyttar över tar bolaget en ansvarsförsäkring för tilläggspension. Rederiverkets affärsverksamhet inom farledsservice och dess personal flyttar över till Meritaito Oy, som grundas samtidigt.

Arctia Holding Oy:s ingående balans är cirka 157,3 miljoner euro, av vilket det egna kapitalet utgör 72,6 miljoner euro. Bolagets soliditetsgrad är 46,2 procent

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068
konsultativa tjänstemannen Rita Linna, tfn (09) 160 28559, 040 582 9699