Rederierna beviljades miljöinvesteringsstöd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2014 13.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har beviljat åtta rederier och deras 45 fartyg statsunderstöd på totalt 12,6 miljoner euro för följdinvesteringar som förbättrar miljöskyddet. Understöden avser investeringskostnader för anordningar som installeras på fartygen i efterhand och för ändringar i bränslesystemet.

I statsbudgeten för 2013 beviljades en fullmakt på 30 miljoner euro för att stödja investeringskostnaderna för anordningar som förbättrar miljöskyddet på fartyg som redan är i drift. I september delade man ut 19 miljoner euro av anslaget. Efter beslutet om beviljande avstod rederierna från 11,7 miljoner euro av de redan beviljade understöden. Staten har beviljat stöd för miljöinvesteringar på fartyg till ett totalt belopp på 20,3 miljoner euro.

Stöd har beviljats åt ESL Shipping, Tallink Silja Oy, Eckerö Shipping, Finnlines Abp, Bore Oy Ab, Godby Shipping Ab, Oy Langh Ship Ab och Containerships Ltd. Investeringarna måste genomföras under det här året.

I den andra ansökningsomgången ansöktes det om stöd till ett belopp på cirka 37 miljoner euro.

Bedömningen av ansökningarna visade att det är företagsekonomiskt lönsamt att installera svavelskrubbrar på vissa fartyg och i de fallen kan inget statsunderstöd beviljas.

I enlighet med Europeiska kommissionens krav har man i bedömningen utöver de egentliga investeringskostnaderna även beaktat de årliga extra kostnaderna och extra intäkterna under fem års tid efter det att investeringen har tagits i bruk.

Alla kostnader som de sökande har uppgett har inte godkänts som kostnader som berättigar till stöd, eftersom de inte är stödberättigande kostnader i enlighet med ministeriets anvisningar för ansökan eller EU:s riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. En av ansökningarna återtogs i behandlingsskedet.

I och med den andra ansökningsomgången omfattas största delen av den finländska handelsflottan nu av miljöinvesteringsstödet.

På finskt territorialvatten har mängden svaveldioxidutsläpp varierat mellan cirka 30 600 ton och 48 600 ton årligen. Svavelutsläppen från de fartyg som är upptagna i Finlands fartygsregister minskar till en tiondel vid nästa årsskifte.

Ytterligare information:
Tero Jokilehto, enhetschef, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2568