Rapport: Digitala offentliga tjänster som erbjuds medborgare och företag i Finland ligger fortfarande på topp bland EU-länderna

arbets- och näringsministerietfinansministerietkommunikationsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2024 15.47 | Publicerad på svenska 4.7.2024 kl. 9.36
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM.

Europeiska kommissionen har publicerat sin årliga lägesrapport om det digitala decenniet, där den bedömer medlemsländernas framsteg när det gäller att utnyttja digitaliseringen och ger åtgärdsrekommendationer. I rapporten nämns som Finlands styrkor särskilt omfattande digitala basfärdigheter och digitaliseringen av företag.

Finland har enligt rapporten utmärkta utgångspunkter när det gäller att främja den digitala omställningen, eftersom förtroendet för samhället och medborgarnas digitala färdigheter är tydliga kompetensområden i Finland. Av finländarna har 82 procent digitala basfärdigheter, medan EU-genomsnittet är endast 55,6 procent. Åtgärder för att trygga tillgången på experter inom IKT-branschen behövs dock också i fortsättningen.

Enligt kommissionen bidrar Finland mycket starkt till målen för EU:s digitala decennium, som ska främja konkurrenskraft, resiliens, suveränitet, europeiska värden och klimatåtgärder. 

Enligt landsrapporten utvecklades Finland betydligt 2023 när det gäller att ta i bruk fasta en gigabits bredbandsförbindelser, även om nätens täckning i hela landet ansågs vara en utmaning.

I rapporten konstateras att digitala offentliga tjänster som erbjuds medborgare och företag i Finland fortfarande ligger i topp bland EU-länderna. De digitala hälso- och sjukvårdstjänsterna bör dock utvecklas och det bör säkerställas att tillgången till alla digitala offentliga tjänster hålls på en så hög nivå som möjligt.

Målen för Finlands digitala kompass i linje med EU-målen

I EU:s program för det digitala decenniet 2030 förpliktas alla medlemsstater att utarbeta egna nationella färdplaner för att främja digitaliseringen och uppnå de gemensamma målen. Den landsrapport som nu publicerats baserar sig på kommissionens analys och på den färdplan som Finland rapporterade om i december. Finlands färdplan baserar sig på den nationella digitala kompassen, som också har sänts till kommissionen.

I kommissionens rapport beaktas den höga ambitionsnivån i Finlands nationella digitala kompass och de betydande satsningarna på att uppnå målen för det digitala decenniet. I landsrapporten betonas att alla Finlands mål är i linje med EU:s mål för 2030.

Den digitala kompassen är ett verktyg som ska styra digitaliseringsutvecklingen i Finland. Avsikten är att digitaliseringen ska underlätta människors liv och företagens verksamhet. I den digitala kompassen har man sammanställt mål för att främja digitaliseringen i hela samhället inom fyra delområden: kompetens, digitalisering inom den offentliga sektorn, digitalisering av företag samt digital infrastruktur. Finlands digitala kompass förverkligar de mål som ställts upp i EU:s digitala kompass, men den innehåller också nationella mål och teman som kompletterar EU-kompassen.

Den digitala identitetsplånboken främjas i Finland i enlighet med EU:s mål

I rapporten om det digitala decenniet uppmuntrar kommissionen medlemsländerna att prioritera arbetet med att utveckla den europeiska digitala identitetsplånboken och utveckla plånboken ur såväl användarnas som den privata och offentliga sektorns tjänsteleverantörers synvinkel. 

I Finland har utvecklingen av den nationella plånboken inletts under ledning av ett av finansministeriet våren 2024 tillsatt projekt. Dessutom deltar Finland aktivt i pilotförsök med flera fall av användning av plånbok i EU:s gemensamma gränsöverskridande plånbokspilotförsök. Medlemsländerna ska erbjuda en digital plånbok som uppfyller skyldigheterna i förordningen under 2026.

Ytterligare information:

Merita Erkkilä, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 136, [email protected] 
Katja Väänänen, enhetschef, informationsförvaltningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 245, [email protected] 
Jonna Korhonen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 008, [email protected]
Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 162, [email protected]