Rådet för transport och telekommunikation sammanträder i Luxemburg

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2019 15.41 | Publicerad på svenska 5.6.2019 kl. 15.53
Pressmeddelande
EU-flaggor (Bild: Shutterstock)
EU-flaggor (Bild: Shutterstock)

Europeiska unionens råd för transport och telekommunikation sammanträder i Luxemburg 6-7 juni 2019. I rådet representeras Finland av Minna Kivimäki, ställföreträdande ständig representant i Coreper I.

Inom området för transport väntas rådet bekräfta en allmän riktlinje om förslaget om elektronisk information om godstransporter. Syftet med förslaget är att effektivisera godstransporterna och logistiken. Finland kan anta förslaget till allmän riktlinje förutsatt att de informationssystem som ska införas inte medför orimliga kostnader. Systemen ska byggas med utnyttjande av digitalisering och ny teknik.

Transportministrarna informeras om ordförandeskapets lägesrapport om ett förslag som gäller en harmonisering och ett påskyndat genomförande av det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Rådet får också ta del av en lägesrapport om ett förslag om tydligare regler och mindre begränsningar av hyrda fordon för internationella godstransporter. Förslaget är en del av det så kallade mobilitetspaketet om nya regler för vägtransporter.

Utöver detta uppdateras rådet om situationen i fråga om ändringen av eurovinjettdirektivet och förordningen om tågresenärers rättigheter.

Rådets ordförandeskap informerar rådet om hur arbetet med direktivet om att slopa tidsomställningen mellan vintertid och sommartid framskrider.

I telekområdet är det meningen att ministrarna ska anta rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt inför Internationella teleunionens världsradiokonferens (WRC-19) i oktober-november 2019. Finland har för avsikt att godkänna innehållet i förslaget. Världsradiokonferensen är det högsta internationella organet som behandlar radioföreskrifter och frekvenstilldening. Den sammanträder med tre till fyra års mellanrum.

Rådet kommer också att hålla en riktlinjedebatt och anta slutsatser om framtiden för ett starkt digitaliserat Europa efter 2020. Finland är beredd på att anta slutsatserna och stöder målet om att utnyttja digitaliseringen på bred front.

Rådet informeras om läget beträffande förslaget till förordning om integritet och elektronisk kommunikation. Under förhandlingarna har Finland fört fram att den föreslagna regleringen ska vara ett led i den övergripande regleringen av dataskydd och integritet inom telekommunikation och att den ska trygga tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Finland presenterar de preliminära målen för sitt EU-ordförandeskap för rådet under de båda dagarna. Finland inleder sitt tredje EU-ordförandeskap den 1 juli 2019.

Ytterligare information:
Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 444 0922