Propositionen om ändring av luftfartslagen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 8.40 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 8.43
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Kommunikationsministeriet begär utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och lagen om transportservice.

I utkastet till proposition föreslås kompletterande nationell lagstiftning som gäller det så kallade U-space-luftrummet för obemannad luftfart. Med U-space avses ett luftrum där obemannade luftfarkoster, dvs. drönare, kan fungera tryggt tillsammans med andra luftfarkoster.

Samtidigt föreslås nationella ändringar i processen för flyghindertillstånd. Ändringsbehovet har framkommit tidigare vid beredningen av ändringarna i luftfartslagen. Dessutom föreslås vissa ändringar av mindre betydelse i luftfartslagen och lagen om transportservice.

Reglering som gäller U-space-luftrum

Luftfartslagen ska i fortsättningen innehålla en bestämmelse om att Transport- och kommunikationsverket genom föreskrift kan inrätta ett U-Space-luftrum för högst tre år.

I fortsättningen kan det genom statsrådets beslut utses en gemensam informationstjänstleverantör för U-Space som med ensamrätt tillhandahåller gemensamma informationstjänster i ett eller flera U-Space-luftrum. Alternativt kan informationsutbudet utgöras av information hos befintliga tjänsteleverantörer. Transport- och kommunikationsverket eller en av verket befullmäktigad tjänsteleverantör ska ansvara för tillhandahållandet av informationen. Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om vilken information olika tjänsteleverantörer ska göra tillgänglig för användarna av U-Space.

Bakgrunden till propositionen är kommissionens genomförandeförordningar i anslutning till U-Space, såsom förordningen av den 22 april 2021 om ett regelverk för U-Space. I förordningen ges medlemsstaterna rätt att besluta om till exempel förfaranden för inrättande av U-space-luftrum och utnämning av en leverantör av gemensamma informationstjänster.

För ansökningar om flyghindertillstånd behövs inte längre ett utlåtande av flygtrafikledningstjänstleverantören

Enligt luftfartslagen ska tillstånd för flyghinder sökas hos Transport- och kommunikationsverket. I fråga om flyghinder föreslås det att tillstånd till flyghinder på ansökan ska beviljas av Transport- och kommunikationsverket. Ansökan behöver inte längre åtföljas av ett utlåtande av den berörda leverantören av flygtrafikledningstjänster.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 2 september 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Målet är att lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2023. EU-lagstiftningen om U-space-luftrum ska tillämpas den 26 januari 2023.

Ytterligare information:

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 050 567 4496, [email protected]