Proposition om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation på remiss: Avsikten är att slopa skyldigheten i fråga om radiodistribution

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2024 11.28 | Publicerad på svenska 21.2.2024 kl. 15.15
Pressmeddelande
Radiomasto lumisessa metsämaisemassa auringonpaisteessa.
Radiomast i ett vinterlandskap. (Bild: Juha Tuomi)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Ändringen innebär att skyldigheten att distribuera radioprogramutbud stryks ur lagen. Utlåtanden om propositionsutkastet kan lämnas fram till den 15 mars 2024.

Den nuvarande distributionsskyldigheten förpliktar teleföretag som är verksamma i kabeltelevisionsnätet att distribuera Rundradions tv- och radioprogramutbud i sitt nät. Dessutom är de som upprätthåller centralantennsystem, såsom husbolag, förpliktade att se till att Rundradions tv- och radioprogramutbud finns att tillgå i deras system.

Genom propositionen slopas distributionsskyldigheten i fråga om Rundradions radioprogramutbud. Även om skyldigheten endast gäller Rundradion upphör sannolikt också distributionen av kommersiell radio. I bestämmelserna om distributionsskyldighet föreslås inga andra ändringar.

Radiodistributionen i kabeltelevisionsnät begränsar utvecklingen av kabelbredbandstjänsterna och användningen av nätet i och med att den hindrar en effektivare frekvensindelning och övergången till ny teknik. Ett stort antal hushåll använder bredbandstjänster som utnyttjar kabelnät. I slutet av 2022 hade cirka 530 000 hushåll bredbandsuppkoppling.

Däremot är det få som lyssnar på kabelradio. Konsekvenserna av att slopa distributionsskyldigheten kommer sannolikt att beröra cirka 25 500–50 000 hushåll. De vanligaste sätten att lyssna på radio är via antenndistribution eller internet.

I propositionen föreslås det dessutom att bestämmelserna om ett partiellt förbud mot marknadsföring av mobiltelefonabonnemang per telefon och om bevarande av radiokommunikationens konfidentialitet, som tidigare varit temporära, ska gälla tills vidare.

I propositionen föreslås också några ändringar av teknisk natur i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Ändringarna gäller återkallande av radiotillstånd, beloppet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, Transport- och kommunikationsverkets särskilda uppgifter samt marknadsbaserad frekvensavgift.

Viktigt att utveckla förmedlingen av varningsmeddelanden

Slopandet av skyldigheten i fråga om radiodistribution kan ha konsekvenser för förmedlingen av varningsmeddelanden. Förmedlingen av varningsmeddelanden baserar sig på flerkanalskommunikation. Radio är en av de kanaler som används för att förmedla varningsmeddelanden. De som i dagsläget lyssnar på kabelradio måste till följd av ändringen övergå till en alternativ distributionskanal.

Man uppskattar att största delen av dem som lyssnar på kabelradio övergår till antenndistribution då radiodistributionen i kabeltelevisionsnät upphör. I allmänna myndighetsanvisningar rekommenderas det att alla hushåll skaffar en batteridriven radio och reservbatterier för att förbereda sig inför olika undantagsförhållanden och störningar.

Kommunikationsministeriet anser det nödvändigt att ett projekt för att utveckla förmedlingen av varningsmeddelanden inleds så snart som möjligt under ledning av inrikesministeriet. Inrikesministeriet ansvarar för helheten av varningsmeddelanden.

Vad händer härnäst?

Utlåtanden kan lämnas fram till den 15 mars 2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Mer information

Eero Salojärvi, enhetsdirektör, eero.salojarvi(a)gov.fi, tfn 0295 342 123

Sini Wirén, avdelningschef, sini.wiren(a)gov.fi, tfn 0295 342 532