Prissättning av trafiken och sjöfartens farledsavgifter på granskning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2012 9.46 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda utvecklingsmöjligheterna för prissättning av trafikformerna. Arbetsgruppens uppgift är att göra en övergripande granskning av avgifter och skatter som berör alla trafikformer och skapa en långsiktig strategi för prissättning. Med hjälp av prissättningen, dvs. trafikens skatte- och avgiftspolitik kan man styra och effektivera användningen av trafiksystemet, samla finansiering för staten, förbättra säkerheten, minska miljöriskerna samt finansiera underhållet och utvecklingen av trafiksystemet. Arbetsgruppen granskar prissättningen av väg-, järnvägs-, flyg- och sjötrafiken. För vägtrafikens del genomförs granskningen redan av arbetsgruppen som utreder rättvis och intelligent trafik. Kommunikationsministeriet har tillsatt en separat arbetsgrupp för att bereda förnyandet av sjöfartens farledsavgifter.

Farledsavgiften är en skatt som uppbärs av staten och som är dimensionerad så att intäkterna täcker byggandet, underhållet och skötseln av de offentliga trafiklederna och säkerhetsanordningarna. Lagen om farledsavgift tillämpas på fartyg som idkar handelssjöfart i Finlands vattenområde. Farledsavgift uppbärs när ett fartyg anländer från utlandet till Finland eller när ett fartyg från en finsk hamn anlöper en annan finsk hamn.

Vid ministeriet bereds som bäst en sjöfartsstrategi och en luftfartsstrategi. Arbetet som utförs av arbetsgruppen för prissättning kommer att ingå i dessa strategier

Som ordförande för arbetsgruppen för övergripande granskning av trafikens prissättning fungerar trafikråd Tuomo Suvanto och trafikråd Seppo Öörni. Arbetsgruppens verksamhetsperiod är 11.10.2012-31.3.2014.

Som ordförande för arbetsgruppen för förnyande av sjöfartens farledsavgifter fungerar trafikråd Tuomo Suvanto och regeringsråd Pekka Kouhia. Arbetsgruppens verksamhetsperiod är 11.10.2012-30.6.2013.


Ytterligare information:
Tuomo Suvanto, trafikråd, tfn 0295 34 2403
Seppo Öörni, trafikråd, tfn 0295 34 2545
Pekka Kouhia, regeringsråd, tfn 0295 34 2612