Preliminär överenskommelse inom EU om användningen av alternativa bränslen inom flygtrafiken – med en för Finland viktig flexibilitetsskrivning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2023 14.04 | Publicerad på svenska 27.4.2023 kl. 11.54
Pressmeddelande
Bild: Karolis Kavolelis, Shutterstock / LVM

Europeiska unionens medlemsländer, parlamentet och kommissionen nådde den 25 april 2023 en preliminär överenskommelse om användningen av förnybara och utsläppssnåla bränslen inom flygtrafiken. 

I juli 2021 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till flygbränsleförordning, ReFuel Aviation, som en del av EU:s klimatpaket, det vill säga 55%-paketet. Syftet med förordningen är att öka användningen av förnybara flygbränslen inom flygtrafiken och säkerställa att den långvariga ökningen av utsläpp från flygtrafiken upphör. 

Förordningen förpliktar bränsleproducenterna att distribuera förnybara bränslen. Inblandningsskyldigheten börjar från två procent år 2025 och stiger stegvis. Skyldigheten är 6 procent år 2030, 20 procent år 2035, 34 procent år 2040, 42 procent år 2045 och 70 procent år 2050. Dessutom införs en separat skyldighet för elektrobränslen som träder i kraft från och med 2030. Också flygbolagen åläggs en användningsskyldighet genom att flygbolagen förpliktas tanka på EU:s flygplatser.

Skyldigheterna gäller användningen av flygbränsle på EU-flygplatser med minst 800 000 passagerare eller 100 000 ton frakt. Utifrån nuvarande antal passagerare gäller förslaget alltså Helsingfors-Vanda flygplats i Finland. 

Den för Finland viktiga flexibiliteten i fråga om korta rutter förverkligades

Finland anser att förordningen är en viktig åtgärd för att öka användningen av förnybara bränslen inom flygtrafiken. Finland har betonat att åtgärderna för att öka användningen av förnybara flygbränslen ska genomföras på ett sätt som effektivt minskar utsläppen från luftfarten och beaktar verksamhetsförutsättningarna inom luftfartsbranschen samt medlemsstaternas tillgänglighet. 

Den preliminära överenskommelsen inbegriper flexibilitet i fråga om skyldigheten att tanka vid korta rutter, vilket Finland lyfte fram vid förhandlingarna. Det tar tid att tanka, och flexibiliteten bidrar till att undvika onödig tankning och därmed också operativa förändringar på korta rutter.  

Under förhandlingarna strävade Finland efter att främja en harmonisering av definitionen av förnybara flygbränslen så att den motsvarar definitionen i direktivet om förnybar energi. Hållbara råvaror bör inte i onödan uteslutas från flygbränsletillverkningen. Även när det gäller detta mål har man gjort framsteg jämfört med kommissionens ursprungliga förslag.  

55%-paketet innehåller också andra initiativ från Europeiska kommissionen som påverkar luftfarten. I december 2022 kom EU överens om att effektivisera handeln med utsläppsrätter för luftfart från och med 2024.

Vad händer härnäst?

Härnäst ska den preliminära överenskommelsen behandlas av medlemsländerna i Ständiga representanternas kommitté (Coreper). Efter det är avsikten att förslaget till förordning ska godkännas vid ministerrådets möte och det behöver också parlamentets officiella godkännande. Förordningen kommer att träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen