Preliminär överenskommelse i EU om handeln med utsläppsrätter för vägtransporter och byggnader, sjötransporter och luftfart

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 11.42 | Publicerad på svenska 22.12.2022 kl. 13.52
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi)

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och kommissionen nådde enighet om utsläppshandelsdirektivet samt om MRV-förordningen om rapportering av utsläpp från sjötransporter och om socialfonden vid trepartsförhandlingarna den 18 december 2022.

I direktivet effektiviseras EU:s nuvarande utsläppshandel, som också börjar omfatta sjötransporter. Det inrättas också ett nytt separat system för handel med utsläppsrätter för vägtransporter och byggnader. En preliminär överenskommelse om en effektivisering av handeln med utsläppsrätter för luftfart nåddes tidigare i december.

- Jag är nöjd över att man i EU nått en överenskommelse om utsläppshandeln. Jag är särskilt glad över att vintersjöfartens särdrag har beaktats i utsläppshandeln inom sjöfarten, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

EU:s klimatpaket innehåller flera lagstiftningsinitiativ. När det gäller trafik- och transportförslagen fortsätter trepartsförhandlingarna nästa år. Då gäller de förordningen om att främja användning av alternativa bränslen inom luftfart och sjötransporter och förordningen om infrastruktur för distribution av alternativa bränslen. En preliminär överenskommelse om CO2-utsläppsgränserna för person- och paketbilar nåddes redan i oktober 2022.

Handeln med utsläppsrätter för vägtransporter och uppvärmning av byggnader inleds 2027

Vid förhandlingarna kom man också överens om en helt ny utsläppshandel som gäller vägtransporter och uppvärmningen av byggnader. Utsläppshandeln omfattar koldioxidutsläppen från de bränslen som används inom dessa sektorer. Regleringen gäller bränsledistributörer, dvs. i praktiken punktskattepliktiga aktörer. Auktioneringen av utsläppsrätter enligt den nya utsläppshandeln inleds 2027. I en situation där energipriserna är exceptionellt höga skjuts dock inledandet av systemet upp till 2028.

Systemet inbegriper också en prisstabiliseringsmekanism som släpper ut ytterligare utsläppsrätter på marknaden när priset stiger mycket snabbt eller när priset på utsläppsrätten inom en viss tidsperiod överstiger 45 euro per ton. Uttaget av ytterligare utsläppsrätter dämpar ökningen av priset på en utsläppsrätt.

Vid förhandlingarna kom man också överens om ett skatteundantag med stöd av vilket en medlemsstat kan låta bli att tillämpa den nya utsläppshandeln fram till utgången av 2030. Ett villkor för undantaget är att medlemsstaten tillämpar en koldioxidskatt på bränsle vars nivå överstiger den genomsnittliga prisnivån på utsläppsrätten. Medlemsländerna ska i vilket fall som helst lämna sitt finansiella bidrag till den så kallade sociala klimatfonden, om vilken en preliminär överenskommelse nåddes i samband med utsläppshandeln. Den sociala klimatfonden kommer i första hand att finansieras med auktionsintäkter från den nya utsläppshandeln. Finland har förhållit sig särskilt kritiskt till den nya fonden.

Målet att minska utsläppen från uppvärmningen av byggnader och från vägtransporter kommer även i fortsättningen att ingå i medlemsländernas nationella mål som en del av genomförandet av EU:s ansvarsfördelningsförordning. Den nya utsläppshandeln bedöms främja uppnåendet av målen i ansvarsfördelningsförordningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Vägtransporter står för en femtedel av alla växthusgasutsläpp inom Finland.

Sjötransporterna ansluts till utsläppshandeln 2024

Sjötransporterna ska integreras i den nuvarande utsläppshandeln stegvis 2024-2026. Enligt det preliminära förhandlingsresultatet inleds utsläppshandeln för sjötransporter med 2024 års utsläpp. Fartygsbolagen överlämnar alltså för första gången utsläppsrätter inom sjötransporten 2025 på basis av utsläppen år 2024. Under de första åren överlämnas utsläppsrätter i fråga om en del av utsläppen: 40 procent för utsläpp från 2024 och 70 procent för utsläpp från 2025. Ett viktigt förhandlingsmål för Finland var att vintersjöfarten skulle beaktas i utsläppshandeln. Den preliminära överenskommelsen beaktar de isförstärkta fartygen till utgången av 2030.

År 2024 kommer utsläpp från fartyg med en bruttodräktighet på 5000 eller mer som transporterar passagerare och kommersiell frakt att omfattas av utsläppshandeln. Senare kommer också offshorefartyg att inkluderas. Av växthusgasutsläppen inkluderas till en början koldioxid, men utsläppshandeln utvidgas 2026 så att den också omfattar metan- och kväveoxidutsläpp. Utsläppshandeln omfattar hundra procent av utsläppen från färder inom EU och i EU:s hamnar och 50 procent av utsläppen från rutter till tredjeländer. Medlemsländerna kan välja om de inför tillfälliga undantag från utsläppshandeln för passagerar- och ropax-trafik till öar med mindre än 200 000 invånare i landet. 

Effektiviteten hos handeln med utsläppsrätter för luftfart ökas

Luftfarten har ingått i EU:s utsläppshandel sedan 2012. Vid förhandlingarna i början av december strävade man efter att effektivisera utsläppshandeln så att den bättre än tidigare skulle minska utsläppen från luftfarten och främja uppnåendet av EU:s utsläppsminskningsmål. Genom ändringarna i utsläppshandelsdirektivet genomförs dessutom kompensationssystemet för utsläpp inom den internationella luftfarten CORSIA, som godkänts av Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO.

Enligt den preliminära överenskommelsen ska EU:s utsläppshandel fram till utgången av 2026 tillämpas på flygningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, det vill säga EES-området, på samma sätt som för närvarande. CORSIA ska åter tillämpas på flygningar från EES-området till tredjeländer, om den stat som är destination för flygningen omfattas av systemet. Beslut om eventuell utvidgning av utsläppshandeln fattas utifrån den effektivitetsbedömning av CORSIA som görs efter ICAO:s generalförsamling 2025.

Avsikten är att inom en treårig övergångsperiod slopa gratis tilldelning av utsläppsrätter för luftfart så att alla utsläppsrätter omfattas av auktionen från och med ingången av 2026. I fortsättningen ska flygbolagen dock ha möjlighet att i begränsad utsträckning få utsläppsrätter gratis, om bolagen ersätter det fossila flygfotogenet med dyrare förnybara flygbränslen. Syftet med mekanismen är att öka användningen av förnybara flygbränslen och att främja utsläppsminskningen genom att täcka en del av prisskillnaden mellan fossila och förnybara flygbränslen.

Vad händer härnäst?

Som följande behandlas den uppnådda överenskommelsen om utsläppshandelsdirektivet, MRV-förordningen om sjötransporter och handeln med utsläppsrätter för luftfart i Ständiga representanternas kommitté (Coreper). Därefter är det meningen att förhandlingsresultaten ska godkännas vid ministerrådets möte. Det krävs också ett officiellt godkännande av Europaparlamentet. Direktivet och MRV-förordningen kommer att träda i kraft den tjugonde dagen efter det att de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer och ytterligare information under julhelgen via ministeriets kommunikationsavdelning [email protected]

Handel med utsläppsrätter för vägtransporter och byggnader

Niko-Matti Ronikonmäki, enhetsdirektör, tfn 029 534 2129, [email protected], Twitter @ronikni

Valtteri Härmälä, specialsakkunnig, tfn 0295 342 039, [email protected], Twitter @ValtteriHarmala

Handel med utsläppsrätter för sjötransporter

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen

Niina Honkasalo, konsultativ tjänsteman, tfn 050 302 8123, [email protected], Twitter @HonkasaloNiina

Handel med utsläppsrätter för luftfart

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen

Janne Mänttäri, regeringsråd, tfn 040 069 3544, [email protected]