Permanent vintertid bäst för Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2019 10.00 | Publicerad på svenska 1.2.2019 kl. 10.16
Pressmeddelande
Inför de förestående EU-förhandlingarna är statsrådets preliminära åsikt att permanent vintertid är det bästa alternativet för Finland. (Foto: LVM/Shutterstock)
Inför de förestående EU-förhandlingarna är statsrådets preliminära åsikt att permanent vintertid är det bästa alternativet för Finland. (Foto: LVM/Shutterstock)

Finland förespråkar snabba beslut för att slopa omställningen av klockan. Inför de förestående EU-förhandlingarna är statsrådets preliminära åsikt att permanent vintertid är det bästa alternativet för Finland.

- I beredningen av Finlands ståndpunkt har man på bred bas hört medborgare, näringslivet och andra intressegrupper. I hörandet har det förts fram argument både för vintertid och för sommartid, säger minister Anne Berner.

- Finländarnas och övriga EU-medborgares budskap har varit sällsynt klart: de vill slippa växla mellan vintertid och sommartid, fortsätter minister Berner.

Valet av vintertid på permanent basis motiveras av orsaker med anknytning till folkhälsan. Permanent vintertid innebär att kvällarna bli mörkare från slutet av mars till slutet av oktober, vilket bidrar till att förebygga störningar i sömnrytm och sömn.

Konstant vintertid kan också anses vara bättre med tanke på värdepappersmarknaden, då en så liten tidsskillnad som möjligt med resten av Europa skulle gynna affärsrelationerna. Permanent sommartid uppskattas däremot vara till förmån för trafiksäkerheten och för att utöva motion och idrott kvällstid.

Finlands ståndpunkt till kommissionens förslag har beretts i statsrådet och det har behandlats i de sektioner som arbetar med beredningen av EU-lagstiftning.

Finland kan inte välja bestående tid förrän Europaparlamentet och rådet har beslutat att avstå från systemet med sommartid.

- Beslutet måste fattas i samråd. Endast med enhetliga förfaranden kan vi säkerställa att den inre marknaden och i synnerhet trafiken och transporterna fungerar störningsfritt, säger minister Berner.

Vad händer härnäst?

Europeiska kommissionen lade den 12 september 2018 fram ett förslag om att 2019 ska var det sista året klockorna ställs om mellan sommar- och vintertid. Enligt kommissionens förslag ska den tidsomställning som görs två gånger per år slopas i hela Europeiska unionen. Bakom förslaget finns ett initiativ som Finland lagt fram.

Under sitt ordförandeskap i rådet under den senare hälften av 2018 utarbetade Österrike en lägesrapport om hur förslaget framskridit och rapporten togs upp i transportrådet i Bryssel den 3 december 2018. Enligt utredningen behöver medlemsstaterna mer tid för den nationella behandlingen av förslaget om att avskaffa tidsomställningen.

Kommissionen uppmanade medlemsstaterna att fortsätta de nationella utredningarna och att föra en inofficiell diskussion med grannländerna. Genom de informella diskussionerna försöker man undvika en situation där Europa splittras i många olika tidszoner. Det ser ut som om man kan avstå från att ställa om klockan enligt årstid tidigast 2021 i stället för kommissionens förslag om 2019.

Behandlingen av förslaget fortsätter i Europaparlamentet och rådet under Rumäniens ordförandeskap på våren 2019. Finland kan inte på nationell nivå besluta att slopa tidsomställningen, utan beslut i ärendet måste fattas i EU.

I Finland är det riksdagen som slutligen bestämmer vilken tid som införs permanent om EU beslutar att slopa omställningen av klockan.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817
Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975