Omstrukturering skapar Havscenter i Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2008 15.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

kommunikationsministerietmiljöministeriet


Riksdagen godkände på onsdagen regeringens proposition om att omorganisera Havsforskningsinstitutets funktioner. Reformen gör organiseringen av forskningen klarare och förstärker forskningsinstitutens roll i det internationella forsknings- och vetenskapssamfundet. Den klarare arbetsfördelningen ökar också forskningsarbetets effektivitet. Dessutom förbättras förutsättningarna för produktion av sjösäkerhetstjänster.

Vid omstruktureringen grundas vid Finlands miljöcentral ett Havscenter, till vilket man koncentrerar den marinekologiska forskningen, från öppna havet till kustvattnen. Också forskningsfartyget Aranda överflyttas till centret. Till programmet för havsforskning vid Meteorologiska institutet koncentreras tjänste- och forskningsverksamhet som anknyter till fysikalisk havsforskning, så som sjögång och havsvattenstånd.

Avsikten att lagändringen träder i kraft den 1 januari 2009

Före omorganiseringen är forskningen kring Östersjöns biologiska och kemiska tillstånd samt sjösäkerhet och klimatförändringen utspridd vid tre olika institutioner. Meteorologiska institutet och Havsforskningsinstitutet, som vid reformen läggs ned, styrs av kommunikationsministeriet. Finlands miljöcentral (SYKE) styrs av miljöministeriet.

Vid det tvärvetenskapliga Havscentret sammanförs naturvetenskaplig, ekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning. Havsforskningens koppling till beredningen och genomförandet av miljöpolitiken blir starkare när den havsforskning som styrs av miljöministeriet koncentreras till en institution i stället för två och havsforskningen i fortsättningen är en helhet.

Miljöministeriet och SYKE utreder som bäst möjligheterna att få lokaliteter för det nya Havscentret i Vik i Helsingfors. Man kommer att trygga resurserna också för forskningsfartyget Aranda och för den personal som flyttar över från Havsforskningsinstitutet till SYKE.

"Uppgiftsområdet för havsforskningen har under de senaste åren utvecklats och utvidgats. Vid reformen omorganiseras forskningen och tjänsterna kring sjösäkerhet, Östersjöns tillstånd och klimatförändringen, så att de blir klarare och effektivare", konstaterar trafikminister Anu Vehviläinen.

"Havscentret vid Finlands miljöcentral och havsforskningen vid Meteorologiska institutet är ännu starkare partner än tidigare i forskning och samarbete på internationell nivå och kan bättre än tidigare konkurrera om den internationella forskningsfinansieringen", säger Vehviläinen.

"Vid Havscentret bildas ett genuint nytt forskningssamfund och forskningsprogram som för med sig nya synvinklar på havsforskningen. Jag tror att det är till nytta för skyddet av Östersjön", berättar miljöminister Paula Lehtomäki.

"Grundandet av Havscentret är ett steg mot att göra forskningssamarbetet tätare. För närvarande görs havsforskning på internationell nivå vid flere forskningsinstitut och universitet, framför allt vid Havsforskningsinstitutet och Finlands miljöcentral. Miljöministeriet och kommunikationsministeriet har grundat en koordinationsgrupp för att förstärka helhetssynen på havsforskningen och följa med hur Havscentret kommer igång", betonar Lehtomäki.


Ytterligare information:
kommunikationsministeriet
överdirektör Pekka Plathan, tfn (09) 160 28340, 050 566 8176

miljöministeriet
specialmedarbetare Helena Pakarinen, tfn 050 388 0011
överdirektör Pekka Jalkanen, tfn 050 592 8700
förvaltningsdirektör Riitta Rainio, tfn 050 413 0547